Orașe Înfrățite

R O M Â N I A - U N G A R I A

ORASUL BÃLAN SECTORUL JUDETUL HARGHITA - KÕBÁNYAI BUDAPESTA


ACORD DE ÎNFRÃTIRE

Pornind de la traditiile relatiilor de prietenie si colaborare dintre statele carora le apartin,

Convinse de necesitatea dezvoltarii relatiilor de prietenie si cooperare dintre ele,

tinând seama de importantele transformări politice si economice care au avut loc în ultima perioadă în statele lor,

Dorind să deschidă noi posibilităti pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul localitătilor lor, au convenit urmatoarele :

Articolul 1

Părtile au cazut de acord sa stabilească între ele relatii de fraternitate si, în acest sens, să declare orasul Bălan din Judetul Harghita, România si Sectorul Kõbányai din Budapesta, Ungaria localităti înfrătite.

Articolul 2

În această calitate, Părtile au convenit să intensifice, în domeniile de interes comun, cooperarea (economică, stiintifică, culturală, etc), folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de dezvoltare, prin care trec tările lor.

Articolul 3

Partile vor dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă si, în acest scop, vor crea persoanelor fizice si juridice care functionează legal în localitătile aflate sub jurisdictia lor, conditiile cele mai favorabile pentru activitătile cu caracter economic si comercial.

Ele vor sprijini în special dezvoltarea, la nivel local, a colaborării industriale si comerciale, inclusiv a investitiilor, precum si cooperarea directă între intreprinderi.

Părtile vor acorda o atentie deosebită colaborării între intreprinderile si firmele mici si mijlocii.

Partile pot participa la expozitiile si târgurile organizate în tările lor, în cadrul carora pot conveni, pe o baza comună, actiuni de cooperare si schimburi cu parteneri străini.

Articolul 4

Partile vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protectiei mediului înconjurător.

Ele vor contribui la elaborarea si aplicarea unei strategii privind prevenirea si combaterea cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localitătilor lor.

Articolul 5

Partile vor colabora, în limita posibilitătilor lor economice, la extinderea si perfectionarea căilor de transport, în special a celor rutiere, precum si a telecomunicatiilor.


Articolul 6

Pe baza unor programe corespunzătoare Partile vor lărgi, în limitele posibilitătilor lor economice, schimburile culturale si vor facilita, în acest scop, colaborarea între asociatii si ansambluri artistice, institutii si organizatii culturale, precum si contacte intre oameni de cultura si artă.

Ele vor sprijini colaborarea între scolile de toate gradele si categoriile, facilitând atât schimbul de elevi si/sau, dupa caz, studenti, cadre didactice si cercetători, cât si prin elaborarea si/sau, după caz, tratarea unor teme comune.

Ele vor sprijini, în limitele posibilitătilor lor economice, studierea limbilor ambelor părti, atât în cadrul scolilor, precum si în afara cadrului scolar.

Articolul 7

Părtile vor facilita schimburile directe de sportivi, echipe sportive, specialisti în domeniul sportului care vor actiona la cluburile sportive interesate.

Articolul 8

Prezenta Intelegere se încheie pe o durată nedeterminată si intră în vigoare de la data ultimei comunicări privind aprobarea acesteia de către autoritătile administrative locale competente.

Încheiată în Orasul Bălan la data de 27.11.2007, în două exemplare originale, fiecare în limba română si limba ungară, ambele texte fiind egal autentice.

PRIMAR AL ORASULUI
BÃLAN

PRIMAR AL SECTORULUI
KÕBÁNYAI
Meres Mihai

Verbai Lajos
Meres Mihai

Verbai LajosDin anul 1933, exista o colaborare intre localitatea Genemuiden din Olanda si Balan.

Pe data de 5 aprilie 2001, Intre localitatea Kobanya din Budapesta - Ungaria si Balan din judetul Harghita - Romania, a fost aprobata stabilirea de colaborare in domeniile: cultura, sport, invatamant, religie, schimb de experienta la nivel de Consiliu Local si intreprinzatori Mici si Mijlocii.

 

Top