Financiar-Contabil: Compartiment Buget-Prognoze

Camera nr.24
Persoane

Inspector:Gall Angela
Inspector:Molnar Emese
 

Date de contact Telefon: 0266/330.335; int. 208
 

 

Atributiile compartimentului

 • Intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii;
 • Inregistreaza in contabilitate operatiile patrimoniale;
 • Inventariaza patrimoniul unitatii;
 • Intocmeste bilantul contabil;
 • Asigura controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;
 • Furnizeaza, publica si pastreaza informatiile cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute de unitate.
 • Asigura legatura permanenta cu Trezoreria pentru ordonantarea cheltuielilor;
 • Participa la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentand situatiile cerute de membrii acestora;
 • Prezinta rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul Local, Administratia Financiara , Prefectura, Consiliul Judetean;
 • Asigura gestionarea patrimoniului Primariei in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Organizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor banesti, a decontarilor cu debitorii si creditorii;
 • Verifica si centralizeaza darile de seama ale serviciilor publice din subordine
 • Realizeaza evidenta garantiilor de gestiune pentru salariatii Primariei, precum si evidenta timbrelor postale necesare bunei desfasurari a activitatii Primariei;
 • Realizeaza evidenta tuturor ajutoarelor financiare acordate conform Legii nr. 42/1990;
 • Verifica gestiunea magaziei si a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele si mandatele postale, materialele existente in magazie;
 • Tine evidenta imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitantiere, cecuri, foi de varsamant);
 • Constituie comisiile si subcomisiile de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurta durata si mica valoare, bunurilor materiale, confruntand rezultatele obtinute cu evidenta contabila si realizand operatiunile contabile ce se impun, inregistrand minusurile si plusurile de inventar;
 • Propune masuri de casare, imputare, etc.;
 • Controleaza activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice
 • Elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei orasului Balan ;
 • Intocmeste periodic situatia executiei bugetare si urmareste incadrarea acesteia in limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli ;
 • Intocmeste si prezinta Consiliului Local contul anual de executie al bugetului;
 • Completeaza ordonantarile de plata privind disponibilul din contul de angajamente bugetare si raspunde de datele inscrise;
 • Stabileste necesarul de credite bugetare pentru: Primaria orasului Balan si serviciile subordonate;
 • Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii serviciului;
 • Colaboreaza cu toate serviciile si birourile Primariei, precum si cu institutiile din subordinea Consiliului Local ;
 • Colaboreaza cu diverse institutii;

Aceste documente au fost postate conform prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor la adresa http://uat.mai.gov.ro

Top