APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR:

 

Legea nr. 307/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006 și a mai fost modificată şi completată prin:
– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010;
– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 170/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 iulie 2015;
– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 5 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 33/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 22 martie 2016;
– Ordonanța Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 25 august 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 146/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 28 iunie 2017;
– Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018.

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul României.  

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR!


Conform regulilor de apărare împotriva incendiilor şi a măsurilor de prevenire, COŞURILE DE FUM TREBUIE VERIFICATE, CURĂŢATE ŞI REPARATE PERIODIC ( O DATĂ PE AN ) DE CĂTRE PERSONAL SPECIALIZAT ŞI AUTORIZAT.

Pentru a vă ajuta în realizarea acestori măsuri de prevenire, vă aducem la cunoştinţă că, puteţi beneficia de aceste servicii, contracost, prin intermediul Primăriei Bălan (Persoană de contact, Cadru tehnic P.S.I. Demeter Attila, Primăria orş. Bălan, cam. 19, etajul II ).


FIRMA PRESTATOARE DE SERVICII: ANTALKA ARPAD P.F.A. cu sediul în comuna Bixad, jud. Covasna, beneficiar de atestat hornar.


Oferă următoarele servicii :

    Curăţire coş de fum -Ţevi de evacuare gaze arse (combustibil-gaze naturale, lemn, motorină, etc);
    Montare uşă de vizitare ( coş cărămidă);
    Curăţare centrale termice;
    Desfundare coșuri de fum.


PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, RECOMANDĂM EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE PREVENIRE A INCENDIILOR !  ASTFEL, PUTEŢI PREVENII O CATASTROFĂ!

 


A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE!


A tőzvédelmi előírások, értelmében, valamint tűzesetek megelőzése érdekében,

A KÉMÉNYEKET SZAKKÉPESíTETT, ENGEDÉLYEL RENDELKEZŐ SZOLGÁLTATÓVAL KELL IDŐKÖZÖNKÉNT (ÉVENTE EGYSZER) ELLENŐRíZTETNI, TAKARíTANI ÉS SZÜKSÉG ESETÉN JAVíTANI.


Ennek értelmében, a Balánbányai Polgármesteri Hivatal szakosztálya kapcsolatba lépett egy szakképzett szolgáltatóval a fent említett munkálatok szakszerű elvégzése érdekében. A szolgáltatást, ígényelni lehet a Polgármesteri hivatal másadik emeleti 19-es szobában, felíratkozva, Demeter Attila tűzvédelmi felelősnél.


SZOLGÁLTATÓ:   ANTALKA ÁRPÁD, BIXÁDI VÁLLALKOZÓ.


Az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:


    Füst kivezetők tisztítása ( gáz, fa, motorina égésű kazánok);
    Kémény ajtó beépítése ( tégla kémény);
    Hőközpont takarítás;
    Kémény takarítás.


ÖN ÉS CSALÁDJA BIZTONSÁGÁNAK ÉRDEKÉBEN, JAVASOLJUK A FENT EMLíTETT MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉT!  MEGELŐZHET EGY KATASZTRÓFÁT!


Balánbányai Polgármesteri Hivatal, Katasztrófavédelmi osztály

 


           MĂSURI SEZONIERE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI

 

Principalele recomandări privind protecţia contra incendiilor la mijloacele şi sistemele de încălzire locală:


1. Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea sobelor:

 

    a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;

    b) este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă cu o grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;

    c) nu este permis să se folosească sobe cu uşitele de alimentare cu combustibil defecte;

    d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

    e) sobele (cu sau fără acumulare de căldură) vor avea pe duşumea, în faţa uşilor de alimentare, o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

    f) nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de teracotă sau în imediata lor apropiere;

    g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

    h) se va urmări ca sobele de metal sau de teracotă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur;

    g) cenuşa rezultată în urma arderii  se va depozita într-o groapă anume amenajată (după ce, mai întâi, a fost stins cu apă jăraticul rămas în cenuşă).


2. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea coşurilor de evacuare a fumului· şi burlanelor:


    a) coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor, astfel:

    - la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc materiale termoizolante (un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă etc.);

    - la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

    b) nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

    c) coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 metri;

    d) coşurile pentru evacuarea fumului vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate cel puţin o dată pe an, înaintea sezonului rece. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;

    e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.

 

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ʺOltulʺ al Județului Harghita prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Bălan aduce la cunoștința cetățenilor:

 

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU urmat de obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007
în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Se exceptează de la OBŢINEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
•    condiţii meteorologice fără vânt;
•    colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;
•    executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
•    curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
•    desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
•    asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
•    supravegherea permanentă a arderii;
•    stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
•    interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:
•    să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
•    să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale
•    să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
•    să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

A Hargita Megyei ʺOltulʺ Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége  a Balánbányai Helyi Sürgősségi Helyzetek Bizottságán keresztül tájékoztatja a polgárokat:

A háztartási hulladék és a száraz növényzet égetéssel történő megsemmisítése a Környezetvédelmi törvény előírásainak betartásával történik, mely
a Környezetvédelmi Ügynökség jóváhagyásának és a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Szolgálata előzetes tájékoztatásának, majd a tűzgyújtási engedély megszerzésének kötelezettségére vonatkozik.
Tarló, nádas vagy füves növényzet égetése a  védett természeti területeken TILOS!

A tűzgyújtási engedélyt a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Szolgálata (SVSU) vezetője vagy a polgármester által erre kijelölt személy adja ki.

A háztartáson belül történő száraz növényzet és növényi maradványok égetésének végrehajtásához nem szükséges a  TŰZGYÚJTÁSI  ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE.


A száraz növényzet és növényi törmelék elégetése az alábbi általános rendelkezések betartásával történik:

• szélcsendes időjárási viszonyok;
    • száraz növényzet és növényi törmelék halomba gyűjtése olyan mennyiségben, hogy az égés ellenőrizhető legyen;
    • égetés végrehajtása olyan területen, amely nem teszi lehetővé a tűz átterjedését az erdőalapra / építményekre, és nem érinti az elektromos hálózatokat, a kommunikációt, a földgázszállító vezetékeket, a kőolajtermékeket vagy más éghető anyagi javakat;
    • a száraz növényzet és növényi törmelék halmok körüli felszín növényzetének megtisztítása legalább 5 m távolságra;

• csak nappal végezni az égetést;
    • eszközök és anyagok biztosítása az esetleges tüzek oltásához;
    • állandó égésfelügyelet;
    • a tűz teljes eloltása az égés helyének elhagyása előtt;
    • az égetésből hátramaradt szén földdel való letakarásának tilalma.

A növényi hulladék égetése során az állampolgárok kötelesek:

• a tüzet az engedélyezett és biztosított körzeten belül tartani;
    • folyamatosan figyelemmel kísérni azt a területet, ahol a növényi maradványok égése folyik;
    • az égetési helyszínt biztosítani az első beavatkozás minimális eszközeivel;
    • haladéktalanul értesíteni a helyi Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Szolgálatát (SVSU-t), a városházát és a katonai tűzoltókat, ha fennáll annak veszélye, hogy a tűz az engedélyezett körzeten kívülre terjed.

 

 

 

 

· Ştiaţi că pentru stingerea unui început de incendiu la coşurile de evacuare a fumului (atunci când arde doar funinginea) substanţe de stingere mai eficiente decât apa sunt oţetul alimentar şi apa carbogazoasă (sifonul, apa minerală carbogazoasă)?

Concurs școlar _Prietenii pompierilor_Plăieși de Jos 2019_Echipajul Șc. Gimnaziale Geo Bogza _Locul I

Top