Compartimentul resurse umane

Camera nr.19
Persoane Referen: Kovacs Marcelina
Date de contact Telefon: 0266/330.335; int. 102

 

Regulamentul de Ordine Interioara - descarca
Regulamentul de Organizare si Functionare - descarca

 

Atributiile compartimentului

 • Intocmeste fisele de salarii si opereaza in acestea toate modificarile survenite, tinand cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecarui salariat, dupa care se intocmesc statele de salarii .
 • Intocmeste statele de plata ale salariilor personalului din Primarie, indemnizatiile consilierilor, plateste ajutoarele sociale, indemnizatiile de nastere, precum si a altor ajutoare banesti si indemnizatii cuvenite unor cetateni ai orasului;
 • Asigura angajarea personalului prin concurs/examen pe baza de competenta in conformitate cu prevederile legale si cu statul de functii al Primariei orasului Balan;
 • Intocmeste documentatiile necesare pentru numirea si eliberarea din functie a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orasului Balan;
 • Gestioneaza fisele de evaluare a posturilor si a performantelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu si conducerea unitatilor subordonate;
 • Urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea si salarizarea personalului pe functii, categorii, clase, grade (trepte) profesionale a aparatului propriu si a personalului de conducere din unitatile subordonate;
 • Centralizeaza lunar fisa colectiva de prezenta a personalului primariei;
 • Verifica si semneaza statele de plata privind drepturile salariale ale angajatilor (salarii, concedii de odihna, medicale);
 • Intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si celor lunare din fondul de salarii;
 • Intocmeste documentatia necesara organizarii examenelor pentru promovare;
 • In colaborare cu sefii serviciilor si conducerea primariei, intocmeste documentatia necesara elaborarii proiectului de hotarare privind Organigrama Primariei, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare in vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local ;
 • Tine evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu al Primariei si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare;
 • Elaboreaza Regulamentul de Ordine Interioara si il supune spre aprobare primarului, urmarind respectarea lui;
 • Pentru a asigura o buna conlucrare intre compartimente, emite note de serviciu aprobate de catre primar;
 • Controleaza respectarea disciplinei muncii; Realizeaza anchete administrative in colaborare cu alte compartimente privind abaterile savarsite de angajatii primariei;
 • Intocmeste lucrarile privind evidenta si miscarea personalului din aparatul propriu al primariei;
 • Tine evidenta la zi a vechimii in munca pentru personalul din aparatul propriu si conducerea unitatilor subordonate
 • Pastreaza si tine la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu si conducerea unitatilor subordonate;
 • Centralizeaza planificarea concediilor de odihna a personalului din aparatul propriu si urmareste efectuarea acestora in perioadele stabilite;
 • Elibereaza adeverintele solicitate de actualii si fostii salariati ai primariei;
 • Coordoneaza specializarea si perfectionarea personalului;
 • Intocmeste lunar, tabelul nominal cu ofiterii de serviciu care asigura permanenta in zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale si confirma ziua de recuperare pentru serviciul efectuat;
 • Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii serviciului/biroului;
 • Programeaza si urmareste respectarea programarilor intocmite pentru efectuarea controalelor de medicina a muncii de catre salariatii Primariei la angajare si anual;
 • Tine evidenta si inregistreaza declaratiile de avere si cele de interese ale salariatilor;
 • Intocmeste dosarele profesionale ale functionarilor publici i le inainteaza Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
Top