Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Camera: nr. 8 (etaj I)
Persoane: Inspector Superior Urbanism: Balint Monica 
 
Date de contact: Telefon: 0266-330.335; int. 204
E-mail: [email protected]

Program de lucru cu publicul:

LUNI: 8,00 – 14,00

MARTI : 8,00 – 14,00

MIERCURI : 8,00 – 14,00

JOI: 8,00 – 14,00

VINERI: 8,00 – 12,00


Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului are competentă si răspundere în următoarele domenii de activitate:


1.    Urbanism, Autorizări în construcții
2.    Registru agricol
3.    Disciplina în constructii
4.    Administrarea domeniului public si privat
5.    Protectia mediului


În functie de domeniile de activitate, compartimentul  are următoarele atributii si responsabilităti:

- gestionează Planul Urbanistic General al orasului Bălan
- initiază si propune spre aprobare Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale si Planuri Urbanistice de Detaliu
- verificarea si înregistrarea documentatiilor tehnice prezentate de beneficiari
- verificarea încadrării solicitărilor din certificatul de urbanism în reglementările regulamentului cadru
- verificarea preluării conditiilor din certificatul de urbanism în documentatiile prezentate pentru obtinerea autorizatiei de construire
- verificarea legalitătii documentatiilor tehnice prezentate
- pregătirea măsurilor necesare pentru avizarea actelor si documentatiilor tehnice prezentate pentru autorizare
- încadrarea Certificatelor de Urbanism (CU), Autorizațiilor de Construire (AC), Autorizațiilor  de Desființare (AD), autorizatiilor pentru scoaterea temporară din folosintă a domeniului public si/sau privat, CU pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarii, AC pentru lucrări de primă necesitate în caz de avarii, autorizatii pentru scoaterea temporară din folosintă a domeniului public, în Planul Urbanistic General și în Regulamentul Local de Urbanism
- înregistrarea în registrele de evidentă a AC si CU
- primirea spre avizare a cererilor privind întocmirea proceselor verbale de receptie si notelor de regularizare a taxelor la AC
- participarea la receptia lucrărilor autorizate
- controlează existenta si respectarea autorizatiilor eliberate de autoritătile administratiei publice locale, precum si modul de obtinere si respectare a avizelor necesare pentru executarea lucrărilor si ia măsurile ce se impun potrivit legii
- întocmirea situatiilor statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate
- inventarierea lucrărilor autorizate si pregătirea documentatiilor tehnice în vederea arhivării
- eliberarea răspunsurilor la cereri, sesizări ale unor cetăteni cu privire la unele aspecte de legalitate a AC, AD, PVR eliberate
- operarea pe calculator a tuturor cererilor primite si înregistrate, prelucrarea periodică a acestora în functie de cerinte
- studiază legislatia specifică activitătii serviciului si răspunde de aplicarea corectă a acesteia
- alte sarcini dispuse de conducerea institutiei publice

- participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare
- eliberează adeverinte care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor
- ia în evidentă si comunică institutiilor si serviciilor Dispozitiile primarului privind modificarea denumirii străzilor si a numerelor postale de pe raza orasului
- răspunde în termen legal sesizărilor cetătenilor
- întocmeste rapoartele statistice în materie
- completează si tine la zi datele din registrul agricol
- eliberează certificatele de producător agricol si biletele de proprietate a animalelor
- eliberează adeverinte din registrul agricol
- întocmeste centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populatiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosintă, suprafetele cultivate si productia obtinută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline), familiile de animale, mijloacele de transport si masinile agricole
- informează cetătenii despre obligatiile ce le revin cu privire la registrul agricol
- colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului
- întocmeste referate de specialitate si colaborează cu biroul juridic în vederea elaborării proiectelor de dispozitii ale primarului si de hotărâri ale Consiliului Local specifice activitătii serviciului

- respectarea normelor de disciplină în constructii în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare
- întocmeste referatele de specialitate referitoare la propunerile înaintate spre aprobare Consiliului Local, privind programele de organizare si dezvoltare urbanistică a localitătii, precum si de amenajare a teritoriului, cu respectarea prevederilor legale
- constată contraventiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele prevăzute prin HCL
- întocmeste procesele verbale de contraventie în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare si OG nr. 2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002 si le înscrie în registrul de evidentă al proceselor verbale de contraventie
- participă la actiunile de control organizate de serviciu în colaborare cu alte institutii sau la actiuni solicitate de conducere
- întocmeste referat motivat de specialitate la constatările contravenientilor
- asigură încheierea contractelor pentru terenurile concesionate sau închiriate, pentru persoanele fizice sau juridice, si tine evidenta acestora
- analizează si solutionează petitii si cereri, eliberează adeverinte care privesc atributiile si competentele serviciului, în concordantă cu prevederile legale în vigoare
- face propuneri privind planul de investitii si reparatii la imobile, instalatii aferente si celorlalte mijloace fixe aflate în administrarea primăriei, urmăreste realizarea lucrărilor specifice si participă la efectuarea receptiei

- tine evidenta contractelor de concesiune si închiriere si le înregistrează
- urmăreste derularea contractelor de concesiune si închiriere
- colaborează cu serviciul taxe si impozite locale pentru încasarea si recuperarea sumelor aferente contractelor de concesiune si închiriere
- urmăreste si întocmeste contracte pentru garajele si magaziile de pe raza orasului
- întocmeste certificate de nomenclatură stradală
- realizează si întretine în perfectă stare de functionare indicatoare rutiere si a marcajele;
- sistematizarea zonelor în care sunt amplasate garaje si magazii
- monitorizează evidenta parcărilor de pe raza orasului
- propune înfiintarea de noi parcări
- monitorizează parcările în vederea dotării si marcării acestora
- atribuie locuri de parcare la solicitarea cetătenilor
- întocmeste programul de reparatii la parcările existente
- redactează si trimite răspunsuri scrise la sesizări specifice activitătii
- intervine la organele competente, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru sanctionarea celor care îsi abandonează autovehiculele pe locurile de parcare sau pe domeniul public, împotriva celor care parchează autovehiculele cu o masă mai mare de 3,5 t
- urmărirea functionării corecte a echipamentelor din spatiile de joacă pentru copii
- verificarea în permanentă a spatiilor de joacă
- planificarea lucrărilor de reparatii si întretinere, precum si urmărirea păstrării curăteniei în spatiile de joacă
- întocmirea si tinerea la zi a unui registru de evidentă cu inspectia, lucrările de întretinere si reparatii

- supraveghează agentii economici pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanti sau depozitării necontrolate de deseuri
- colaborează cu autoritătile competente pentru protectia mediului
- promovează comunitătii o atitudine corespunzătoare în legătură cu importanta protectiei mediului
- adoptă programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii
- solutionează sesizările si reclamatiile având ca obiect probleme de protectia mediului si ecologizare urbană
- asigură întretinerea spatiilor verzi, plantarea de arbori ornamentali si material floricol în oras
- asigură lucrările de întretinere si tratamente fitosanitare
- conservă si protejează spatiile verzi
- supraveghează respectarea legislatiei în vigoare privind protectia mediului si ia măsuri contraventionale în cazul nerespectării ei

Cerere adeverință din Registrul agricol pentru persoane.doc

Vizualizare prin descarcare

Cerere adeverință din Registrul agricol pentru terenuri și animale.doc

Vizualizare prin descarcare

F8_cerere_AC_AD.doc

Vizualizare prin descarcare

Cerere inscriere in registrul agricol.doc

Vizualizare prin descarcare

F1_CERERE_certificat_urbanism.doc

Vizualizare prin descarcare

Cerere tip atestat.doc

Vizualizare prin descarcare

F7_cerere_prelungire_CU.doc

Vizualizare prin descarcare

F12_cerere_prelungire_AC_AD.doc

Vizualizare prin descarcare

Cerere autorizatie de spargere.doc

Vizualizare prin descarcare
Top