Regulament

Anexa la H.C.L. nr. 35/ 2005.

R E G U L A M E N T  

DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BĂLAN

SECŢIUNEA I : Definirea, natura juridică şi principiile de organizare şi funcţionare ale Consiliului local.

Art.1. Consiliul local al oraşului Bălan, în continuare - "Consiliul", este autoritate a administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală, în numele şi interesul legitim al colectivităţii locale la nivelul administrariv-teritorial al oraşului Bălan.

Art.2. 

(1) Consiliul este autoritate administrativă, deliberativă şi autonomă.
(2) Autonomia Consiliului se exercită numai în cadrul legii.

Art.3.

(1) Organizarea şi funcţionarea Consiliului se fundamentează pe următoarele principii de drept:
      a) autonomia locală;
      b) descentralizarea serviciilor publice;
      c) eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
      d) legalitatea autorităţilor publice locale şi a activităţilor acestora;
      e) consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit;
      f) deconcentrarea serviciilor publice.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin.(1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil a României.

 

SECŢIUNEA a II-a : Scopul şi raporturile consiliului cu alte autorităţi ale administraţiei publice

Art.4. Consiliul are drept scop:

      a) organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale la nivelul administrativ - teritorial oraş Bălan;
      b) rezolvarea şi gestionarea, în nume propriu şi sub responsabilitatea sa, a problemelor de interes public local, în numele şi interesul legitim al colectivităţii locale;

Art.5. 

(1) Consiliul nu este subordonat vreunei autorităţi a administraţiei publice.
(2) Raporturile Consiliului cu alte autorităţi ale administraţiei publice sunt raporturi de colaborare.

Art.6. – Participarea consilierilor la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii oraşului Bălan.

(2) În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciu colectivităţii oraşului Bălan.

Art. 7. – În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, consilierii îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.

(2) Liberatatea de opinie şi acţiune în exercitarea mandatului consilierului este garantată.
(3) Consilierul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile politice în exercitarea mandatului.
(4)   Retinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierului precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor, se aduc la cunoştinţă atât consiliului cât şi Prefectului Judeţului Harghita, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
(5) Pe întreaga durata a  mandatului, consilierul se bucură de protecţia prevăzută de lege. De aceiaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşre nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului, în legătură cu exercitarea mandatului său.


SECŢIUNEA III. Grupurile de consilieri 

Art. 8.

(1) Consilierii se pot constitui în grupuri în funcţie de partidele sau alianţele politice pe a căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. 1, pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul majorităţii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin 1 se aplică şi consilierilor independenţi.

Art. 9. Este interzis formarea de grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
 

SECŢIUNEA I : Componenţa Consiliului

Art.10. Consiliul se compune din consilieri locali, aleşi şi validaţi, potrivit legii.

Art.11. Numărul membrilor consiliului este stabilit prin Ordin al Prefectului judeţului Harghita, potrivit legii.

Art.12. În caz de descompletare a numărului consilierilor prevăzut de lege, Consiliul se completează în maximum 30 de zile de la data descompletării sale, cu respectarea prevederilor legale şi cele ale prezentului regulament.

SECŢIUNEA a II-a : Convocarea consilierilor aleşi în şedinţa de constituire a consiliului

Art.13. Consilierii locali aleşi se convoacă, în termen de maxim 5 zile de la pronunţarea hotărârii de validare, în şedinţă de constituire a Consiliului, de către Prefectul judeţului Harghita, iar constituirea Consiliului local are loc în termen de 25 de zile de la data alegerilor locale.

Art.14. La şedinţa de constituire a Consiliului este convocat Primarul nou ales al oraşului Bălan, chiar dacă procedura de validare a acestuia nu a fost finalizată.

           
SECŢIUNEA a III-a : Desfăşurarea lucrărilor şedinţei de constituire a Consiliului

Art.15. La şedinţa de constituire a Consiliului participă, de drept:

1.      a) Consilierii locali aleşi, (în continuare"consilieri");

2.      b) Prefectul Judeţului Harghita sau reprezentantul său, legal desemnat;

3.      c) Primarul nou ales al oraşului Bălan;

4.      d) Secretarul oraşului Bălan..
 

Art.16. Absenţa consilierilor locali aleşi de la şedinţa de constituire a Consiliului este motivată în următoarele situaţii:

1.      a) boală, care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora;

2.      b) lipsa din localitate, datorată plecării în străinătate in interes de serviciu;

3.      c) evenimente de fortă majoră.

Art.17. 

(1) ªedinţa este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin majoritatea din numărul consilierilor aleşi şi validaţi.
(2) În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop Prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin majoritatea din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, Prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.
(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin majoritatea din numărul consilierilor declaraţi aleşi, Prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, instanţa va emite o hotărâre prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare.
(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) Prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
(5) Dacă pe listele de candidaţi ale partidelor în cauză nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză la rândul lor să se prezinte la şedinţă, Prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

Art.18. Lucrările şedinţei de constituire sunt deschise de Prefect sau reprezentantul său.

Art.19. Secretarul oraşului prezintă consilierilor aleşi pe cel mai în vârstă consilier şi pe cei mai tineri 2 dintre aceştia.

Art.20. Lucrările şedinţei sunt conduse de cel mai în vârstă dintre consilierii aleşi, asistat de cei mai tineri 2 dintre consilierii aleşi.

Art.21. (1) Prin grija secretarului oraşului se prezintă consilierilor aleşi următoarele documente comunicate de Comisia Electorală de Circumscripţie a oraşului Bălan:

1.      a) Lista consilierilor aleşi, inclusiv lista supleanţilor;

2.      b) Dosarele consilierilor aleşi, inclusiv ale supleanţilor, însoţite în caz de incompatibilitate de opţiunile scrise ale acelora dintre aceştia ce ocupă funcţii care sunt, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier local, pentru funcţia de consilier local sau pentru funcţia incompatibilă cu funcţia de consilier local.

3.      c) Dosarul primarului nou ales, însoţit, în caz de incompatibilitate, de opţiunea scrisă a acestuia pentru funcţia de primar sau pentru funcţia incompatibilă cu funcţia de primar.

            (2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplică numai dacă procedura de validare a mandatului de primar a fost finalizată.

Art.22. În cazul în care aceeaşi persoană a candidat atât pentru funcţia de consilier cât şi pentru funcţia de primar şi a fost aleasă în fiecare din cele două funcţii, însă şi-a exprimat opţiunea pentru funcţia de primar şi a fost validată în această funcţie,  funcţia de consilier în care a fost aleasă devine vacantă.

Art.23. La solicitarea celui mai în vârstă consilier, se alege Comisia de Validare.

Art.24. 

(1) La solicitarea celui mai în vârstă consilier se constituie grupurile de consilieri;
(2) Constituirea grupurilor de consilieri are loc potrivit Statutului aleşilor locali.
(3) Invalidarea mandatului unui consilier poate fi hotărâtă numai dacă se constatată că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit legii.

Art.25. Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor validaţi.

Art.26. 

(1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun Jurământul, potrivit legii.
(2) Textul jurământului este următorul: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credintă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Bălan. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(3) Consilierii aleşi şi validaţi, care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
(4) În situaţia prevăzută de alin. 3, în maxim 30 de zile de la data producerii acesteia, va fi desemnat supleantul pentru funcţia de consilier vacantă sau, după caz, se vor lua măsurile necesare pentru completarea Consiliului, prevăzute de lege.

Art.27. Dupa depunerea Jurământului de către consilierii reprezentând cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului, consilierul care a condus şedinţa de constituire a Consiliului declară Consiliul ca fiind legal constituit.

SECŢIUNEA a I-a: Prima şedinţă ordinară a Consiliului. Alegerea preşedintelui de şedinţă.

 Art.28. Prima şedinţă ordinară a Consiliului are loc în aceeaşi zi în care are loc şedinţa de constituire legală a acestuia, imediat după constatarea constituirii sale legale.

Art.29. După constituituirea sa legală, Consiliul alege din rândul membrilor săi preşedintele de şedinţă. Alegerea acestuia se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, exprimat prin ridicarea de mână.
(2) Durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de trei luni.


SECŢIUNEA II-a:  Alegerea viceprimarului

Art.30. 

(1) Consiliul alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri, grupuri de consilieri şi partide politice.
(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, în următoarea modalitate: fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot datat şi ştampilat, pe care sunt trecute numele candidaţilor. Intrând în cabină, pe buletinul de vot consilierul scrie cuvântul “DA” în dreptul numelui celui pe care doreşte să-l voteze.
(5) În  caz de balotaj,  se va proceda la un nou scrutin în aceiaşi şedinţă la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar, candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(6) Mandatul de consilier al viceprimarului numit încetează în momentul numirii acestuia.
(7) Consiliul, prin aceiaşi hotărâre va lua act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, iar în locul acestuia va fi validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă conducerea acestuia confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective.


SECŢIUNEA A III-a: Mandatul viceprimarului.

Art.31.

(1) Durata mandatului viceprimarilor este de 4 ani şi este egală cu durata mandatului Consiliului Local.
(2) Încetarea mandatului consiliului înainte de expirare duratei normale de 4 ani nu atrage încetarea mandatului viceprimarului.

 Art.32. Atribuţiile viceprimarului sunt cele delegate de către primar, prin dispoziţie scrisă, potrivit legii.

Art.33. 

(1) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia.
(2) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de către Consiliu, la propunerea motivată şi scrisă a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor, ori a primarului, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Art.34. (1) Mandatul de viceprimar încetează de drept în una din următoarele situaţii:

1.      a) Demisie;
2.      b) Incompatibilitate;
3.      c) Schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
4.      d) Imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
5.      e) Condamnarea, prin Hotărâre Judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
6.      f) Punere sub interdicţie judecătorească;
7.      g) Pierderea drepturilor electorale;
8.      h) Deces;
9.      i) Alte situaţii expres prevăzute de lege.

(2) În situaţiile prevăzute de alin. (1), Consiliul Local, prin hotărâre, ia act de încetarea mandatului viceprimarului şi alege un nou viceprimar.

Art.35.  Mandatul de viceprimar se suspendă de drept în cazul în care împotriva acestuia a fost luată măsura arestării preventive.

(2) Măsura prevăzută de alin. (1) se comunică de către Parchet sau instanţa de judecată, după caz, Consiliului Local, care, prin hotărâre, constată suspendarea mandatului.
(3) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute de alin. (1).
(4) Dacă viceprimarul în cauză a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, potrivit legii.    

Art. 36. Pentru abarteri grave sau repetate săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, viceprimarului în cauză i se poate aplica una din următoarele sancţiuni:

a.)   mustrare;
b.)   avertisment;
c.)    diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 10 %, pe termen de 1 – 3 luni;
d.)   eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a şi b se aplică prin hotărâre a consiliului la propunerea motivată a Primarului, cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.
(3) Sancţiunea prevăzută la alin. (1), lit. c şi d se aplică prin hotărârea consiliului cu votul secret a cel puţin  două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(4) În toate cazurile motivele care justifică propunerile de sancţionare a viceprimarului vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(5) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1), lit. c şi d se justifică sub dovada că viceprimarul în cauză a încălcat Constituţia, celalalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, a oraşului, sau a locuitorilor oraşului.
(6) Împotriva sancţiunilor prevzute la lain. (1) lit. c şi d viceprimarul în cauză poate formula acţiune în Contencios Administrativ, potrivit legii.
 

 Art.37. 

(1) Consiliul are iniţiativă şi hotărăşte, cu respectarea legii, în problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date, în mod expres, prin lege, în competenţa altor autorităţi publice locale sau centrale.

(2) Consiliul are următoarele atribuţii principale:

1.      a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
2.      b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a oraşului;
3.      c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al oraşului;
4.      d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
5.      e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

1.      a) aprobă statutul oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
2.      b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
3.      c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.


(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

1.      a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
2.      b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
3.      c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
4.      d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
5.      e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
6.      f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

1.      a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
2.      b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
3.      c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
4.      d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

1.      a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
2.      educaţia;
3.      serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
4.      sănătatea;
5.      cultura;
6.      tineretul;
7.      sportul;
8.      ordinea publică;
9.      situaţiile de urgenţă;
10. protecţia şi refacerea mediului înconjurător;
11. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
12. dezvoltarea urbană;
13. evidenţa persoanelor;
14. podurile şi drumurile publice;
15. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
16. serviciile de urgenţă de tip salvamont şi de prim ajutor;
17. activităţile de administraţie social-comunitară;
18. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
19. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
20. alte servicii publice stabilite prin lege;
21. b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
22. c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
23. d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
24. e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
25. f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

1.      a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
2.      b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
3.      c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al oraşului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.

Art.38. Consiliul exercită orice alte atribuţii decît cele prevăzute de art.40, dacă sunt stabilite prin lege, ori prezentul regulament.

 SECŢIUNEA I: Prevederi generale.

Art.39. În exercitarea atribuţiilor şi desfăşurarea activităţilor sale, Consiliul organizează următoarele comisii:

1.      b) Comisii de specialitate pe domenii de activitate;
2.      c) Comisii speciale de analiză şi verificare pe perioadă determinată
3.      d) Comisia de mediere formată din toţi preşedinţii şi secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului.

Art.40. Comisiile sunt organe interne ale Consiliului, cu caracter tehnic.


Art.41. Comisiile sunt constituite din membri ai Consiliului.

Art.42. Componenţa fiecărei comisii va reflecta, pe cît posibil, configuraţia politică a Consiliului, cu excepţia comisiei de mediere.

Art.43. (1) Desemnările de candidaţi pentru comisii se fac de grupurile de consilieri care reprezintă aceleaşi partide, alianţe sau coaliţii de partide politice, precum şi, după caz, de grupul consilierilor independenţi sau de consilierul independent.

            (2) Candidaturile depuse sunt supuse la vot, în ordinea descrescătoare a mărimilor grupurilor de consilieri care au făcut propuneri, având în vedere şi propunerile consilierului independent.

Art.44. Consiliul hotărăşte, prin vot secret, asupra fiecărei propuneri, cu privire la fiecare comisie, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art.45. Comisiile dispun, fiecare, potrivit necesităţilor de următoarele:

1.      a) registre cu evidenţa proceselor verbale de şedinţe, inseriate, numerotate, sigilate şi ştampilate;
2.      b) dulapuri fişetpentru păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor, precum şi dulapuri pentru poşta de documente ale Consiliului, organizate şi casetate individual pentru fiecare consilier;
3.      c) rechizite, mape de şedinţe, dosare, bibliorafturi ;
4.      d) spaţii de lucru pentru fiecare comisie organizată pe domenii de activitate;
5.      e) mobilier adecvat spaţiilor comisiilor organizate pe domenii de activitate;

Art.46. Primarul, secretarul oraşului împreună cu Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului şi cu conducerile comisiilor, iau, fiecare, în limitele competenţelor ce le revin potrivit legii şi prezentului regulament, măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor comisiilor.

Art.47. (1) În prima sa şedinţă, fiecare comisie  îşi alege, dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar.
            (2) În cazul în care nu se realizează majoritatea prevăzută la alin.1., precum şi în caz de balotaj, se repetă votarea, alegerea putând fi făcută, în aceste condiţii, cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.

Art.48. (1) Preşedintele comisiilor de specialitate are următoarele atribuţii principale:

1.      a) asigură reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;
2.       b) convoaca sedintele comisiei;
3.       c) conduce sedintele comisiei;
4.       d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
5.       e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
6.       f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
7.       g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

            (2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului sau cele stabilite de Consiliul Local.

Art.49. (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

1.       a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
2.       b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;
3.        c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale.

            (2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.

Art.50. (1) Preşedinţii şi secretarii comisiilor se înlocuiesc reciproc, în exercitarea atribuţiilor, în cazul lipsei temporare a vreunuia din ei.

            (2) În cazul  lipsei temporare atât a preşedinţilor cât şi a secretarilor, atribuţiile fiecăruia dintre aceştia se îndeplinesc, cumulat, pe durata şedinţelor respective, de către preşedinţi de şedinţă aleşi ad-hoc, pe durata şedinţelor respective, de către membrii comisiilor, cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Art.51. 

(1) Lucrările şedinţelor comisiilor se desfăşoară la sediul Consiliului.
(2) Comisiile pot exercita, după caz, unele din prerogativele lor, respectiv, cercetări, verificări, anchete în alte locuri decât cel prevăzut la alin.1.
(3) Comisia de mediere se întruneşte ori de câte ori se impune introducerea, pe ordinea de zi a şedinţelor plenului consiliului, a propunerilor de hotărâri ce primesc avize negative de la cel puţin două comisii de specialitate organizate pe domenii de activitate. 
(4) În toate cazurile, deliberările şi adoptarea hotărârilor au loc la sediul Consiliului.

Art.52. 

(1) Comisiile sunt regulamentar întrunite în şedinţe dacă este prezentă majoritatea membrilor lor.
(2) În cazul în care prezenţa prevăzută de alin.1. nu este asigurată, comisiile se convoacă în şedinţă, din nou, în aceeaşi zi, pentru ziua următoare, în aceleaşi condiţii.
 (3) În situaţia prevăzută la alin.2, comisiile sunt regulamentar întrunite în şedinţe oricare este numărul membrilor prezenţi.

Art.53. ªedinţele  comisiilor sunt, după caz, ordinare sau extraordinare, potrivit legii şi prezentului regulament.

Art.54. (1) ªedinţele  lucrărilor comisiilor sunt de regulă publice. Comisia poate hotărâ ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

            (2) Comisia poate hotărâ ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Art.55. În exercitarea prerogativelor lor, în funcţie de obiectul dezbaterilor, comisiile pot solicita informaţii şi documente şi pot adresa intrebari şi formula interpelări:

1.      a) primarului, viceprimarului;
2.      b) secretarului oraşului;
3.      c) şefilor serviciilor administraţiei publice locale;
4.      d) oricărei persoane din cadrul aparatului din subordinea consiliului.

Art.56. (1) Lucrările şedinţelor comisiilor se consemnează, prin grija secretarului acesteia, în procese verbale de şedinţe, care se înscriu în registrele de evidenţă a acestora.

            (2) În procesele verbale de şedinţe se vor menţiona în mod necesar următoarele:

1.      a) data, ora începerii şi terminării şedinţei;
2.      b) membrii prezenţi şi absenţi, motivele absenţilor, dacă se cunosc;
3.      c) materiale propuse pentru ordinea de zi, respectiv, admise ori respinse, motivele respingerii, după caz;
4.      d) natura şedinţelor, ordinare sau extraordinare;
5.      e) participarea la şedinţe a altor persoane decât membrii comisiilor, după caz;
6.      f) informaţii şi documente solicitate, respectiv primite, după caz;
7.      g) persoane întrebate şi întrebările puse, respectiv răspunsurile primite, după caz;
8.      h) persoane ascultate, respectiv, susţinerea acestora,după caz;
9.      i) dezbaterile făcute;
10. j) concluziile dezbaterilor;
11. k) măsurile adoptate, voturile exprimate;
12. l) opiniile separate,după caz;
13. m) raportorii de şedinţe, dacă au fost numiţi;
14. n) semnăturile membrilor prezenţi la şedinţă.

            (3) După caz, potrivit legii, prezentului regulament sau a necesităţilor, în procesele verbale de şedinţe, se înscriu şi alte menţiuni decât cele prevăzute de alin.2.

            (4) Opiniile separate se menţionează, în procesele verbale şi în actele redactate, la cererea expresă a celor ce le-au formulat.

            (5) Opiniile separate se motivează de cei ce le-au formulat.

            (6) Preşedintele comisiei poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.57. (1) Comisiile se pronunţă asupra celor dezbătute, prin vot.

            (2) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţiile prevăzute, în mod expres, de lege ori de prezentul regulament.

Art.58. Votul, în comisii este de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acesteia.

Art.59. (1) Potrivit necesităţilor, comisiile pot numi, dintre membrii lor, unul sau mai mulţi raportori.

            (2) Raportorii studiază documentele de pe ordinea de zi a şedinţelor comisiilor, întocmesc şi prezintă comisiilor referate, spre dezbatere şi pronunţare

Art.60. În cazul descompletării comisiilor, în condiţiile şi procedurile prevăzute de prezentul regulament pentru constituirea lor, acestea se compltează cu noi membrii.


SECŢIUNEA a III-a: Comisiile pe domenii de activitate

Art.61. (1) Potrivit legii, consiliul poate organiza comisii în următoarele domenii de activitate:

1.        Agricultura
2.        Activitati economico-financiare
3.        Activitati social-culturale, culte
4.        Invatamant, sanatate si familie
5.        Amenajarea teritoriului si urbanism
6.        Munca si protectie sociala
7.        Protectie copii
8.        Protectie mediu si turism
9.        Juridica si de disciplina
10.   Validare

            (2) Comisiile stabilite de Consiliu în actualul mandat, sunt următoarele:

1.      a) Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului, Administraţie Publică locală

2.      b) Buget, Finanţe, Relaţii cu Cetăţenii; Economică, Relaţii cu agenţii economici şi societăţile comerciale subordonate consiliului local

3.      c) Cultură, Sănătate, Învăţământ, Sport, Juridic, Drepturile Omului, Muncă şi Protecţie Socială, minorităţi, culte şi relaţii cu O.N.G.-urile

(3) În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, Consiliul poate hotărî să se organizeze comisii de specialitate şi în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.

Art.62. Numărul, denumirea şi componenţa comisiilor se stabileşte de Consiliu în termen de max.30 de zile de la constituirea sa legală, respectiv se modifică, după caz, potrivit necesităţilor.

Art.63. Comisiile studiază şi se pronunţă asupra oricăror acte, respectiv proiecte de hotărâri, cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri, comunicări, avize, studii, rapoarte, decizii ale administraţiei publice locale şi alte asemenea acte, de resortul acestora şi de competenţa Consiliului.

Art.64. (1) Comisiile se întrunesc în şedinţe ordinare sau extraordinare, după caz, potrivit felului şedinţelor Consiliului, cu cel putin 3 zile inainte de data şedinţelor acestuia.

            (2) Comisiile se întrunesc în şedinţe extraordinare la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor lor.

Art.65. (1) Membrii Comisiei primesc materialele asupra cărora sunt chemaţi să se pronunţe cu cel puţin o zi înaintea şedinţei acesteia. În cazuri urgente, temeinic motivate de către iniţiatorii actului în cauză şi acceptate ca atare de către comisie, aceasta se poate pronunţa şi asupra materialelor prezentate în cadrul şedinţei.

            (2) În cazul în care volumul de activitate necesar pentru epuizarea ordinei de zi a şedinţelor depăşeşte trei ore, comisiile hotărăsc fie continuarea lucrărilor până la epuizarea ordinei de zi, fie întreruperea lucrărilor şi continuarea acestora în ziua următoare de lucru, în aceleaşi condiţii privind ora şi locul desfăşurării lucrărilor şedinţei ori, după caz,  în alte condiţii stabilite de comisie, de comun acord cu secretariatul primăriei.

            (3) În situaţiile prevăzute la alin.2. membrii comisiilor prezenţi la şedinţă se consideră convocaţi de drept, iar cei absenţi vor fi convocaţi de îndată.

Art.66. (1) La lucrările oricărei comisii pot participa, de drept, pe durata necesară, în afara membrilor săi, persoanele menţionate la art. 58, precum şi următoarele categorii de persoane:

1.      a) preşedinţii celorlalte comisii - dacă în comisie se examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru comisiile pe care aceştia le reprezintă;
2.      b) consilierii elaboratori de proiecte de hotărâri - dacă acestea sunt de resortul comisiei şi sunt înscrise pe ordinea de zi a acesteia.

            (2) La lucrările comisiilor pot fi invitate persoane a căror prezenţă acestea o consideră necesară, respectiv primar, viceprimar, secretarul oraşului, specialişti din serviciile publice locale, consilieri locali precum şi alte persoane.

Art.67. (1) Lucrările şedinţelor comisiilor se consemnează, prin grija secretarului acesteia într-un proces verbal. După încheierea şedinţei, procesul verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei. Membrii comisiei vor putea solicita oricând consultarea proceselor verbale încheiate cu ocazia şedinţelor anterioare.

(2) La solicitarea - expresă şi motivată - a celor interesaţi, procesele verbale de şedinţe ale comisiilor pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor, cu încuviinţarea expresă a preşedinţilor de şedinţă, pe baza votului dat de membrii acestora, cu excepţia proceselor verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

           
Art.68. (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
1.      a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;
2.      b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
3.      c) intocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local.

 (2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Art.69. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator, sau, reprezentantul compartimentului care a întocmit raportul de specialitate.
            (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta raportul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
            (3) Rapoartele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele si propunerile acceptate, cât si cele respinse şi vor fi semnate de preşedintele şi secretarul comisiei.
            (4) Raportul intocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezinta secretarului oraşului, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.
            (5) Avizele altor comisii decât cele ale comisiilor din domeniul vizat de Proiectul de Hotărâre respectiv, nu se iau în considerare.

Art.70. (1) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

(2) În situaţiile în care cel puţin două comisii de specialitate acordă avize negative unor propuneri de hotărâre, comisia de mediere se autosesizează, iar, prin grija secretarului oraşului, se întruneşte pentru a decide dacă Proiectul de hotărâre respectiv poate sau nu să intre în dezbaterea Consiliului, după caz, pentru a decide restituirea spre reexaminare iniţiatorilor proiectului de hotărâre în cauză sau pentru a acorda aviz în vederea supunerii la vot a acestuia în plenul Consiliului.

           
SECŢIUNEA a IV-a: Comisiile speciale de analiză şi verificare

Art.71. În situaţii şi cazuri determinate, pentru stabilirea adevărului, Consiliul poate organiza comisii speciale de anchetă, în domeniile de competenţa sa.

Art.72. Consiliul poate hotărî organizarea comisiilor, la cererea oricărui consilier.

Art.73. Comisiile se constituie dintr-un număr impar, de regulă 3-5 membri, după caz, potrivit necesităţilor.

Art.74. Comisiile au caracter temporar iar durata mandatelor lor diferă, de la caz la caz.

 Art.75. (1) Obiectivele activităţilor comisiilor, numărul şi nominalizarea membrilor acestora precum şi duratele mandatelor lor se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului, pronunţate în acest sens, iar acestea pot fi modificate prin hotărâri ulterioare, după caz.

            (2) Hotărârile prevăzute la alin.1. se adoptă, de regulă, cu votul deschis, a majorităţii consilierilor în funcţie.

Art.76. În desfăşurarea activităţii lor, comisiile pot adresa întrebări şi interpelări celor a căror activitate este analizată şi verificată, îi pot interoga şi le pot lua declaraţii, ori de câte ori consideră necesar.

Art.77. (1) Comisiile îşi desfăşoară şedinţele numai în plenul lor.

            (2) Dezbaterile sunt publice. Comisiile pot hotărî ca unele şedinţe sau dezbateri a unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

            (3) Activităţile comisiilor nu pot fi efectuate de  către un singur membru.

Art.78. (1) Comisiile pot folosi, în desfăşurarea anchetelor,  orice mijloace de probă admise de lege.

            (2) Comisiile îşi vor întocmi copii după toate înscrisurile cercetate.

Art.79. Anchetele administrative vor conţine, în mod obligatoriu, poziţiile celor anchetaţi faţă de învinuirile ce li s-au adus, exprimate în scris.

Art.80. Pe baza anchetelor desfăşurate, comisiile întocmesc şi prezintă plenului Consiliului, în termenele stabilite de acesta, rapoartele lor.

Art.81. Rapoartele comisiilor vor fi însoţite de documentele doveditoare ale anchetelor efectuate.

Art.82. (1) Rapoartele comisiilor vor conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

  1. a) Temeiurile de drept şi de fapt ale organizării lor;
  2. b) Obiectivele activităţii;
  3. c) Numărul şi identitatea membrilor;
  4.  d) Duratele mandatelor comisiilor;
  5.  e) Activităţile desfăşurate;
  6.  f) Starea de fapt constatată;
  7.  g)Concluziile comisiilor, cu menţionarea rezultatului votării cu privire la aprobarea materialului şi consemnarea eventualelor opinii separate formulate de unii membri ai comisiei;
  8.  h) Propunerile comisiilor;
  9.  i) Data întocmirii rapoartelor, semnăturile membrilor comisiei;

            (2) După caz, rapoartele vor conţine orice alte elemente decât cele prevăzute de alin.1.

Art.83. Comisiile se dezinvestesc de către Consiliu numai după dezbaterea rapoartelor acestora, prin manifestarea expresă, făcută în acest sens.

SECŢIUNEA I : Prevederi generale

Art.84. 

(1) Durata mandatului Consiliului este de patru ani.
(2) Consiliul îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(3) Durata mandatului Consiliului poate fi prelungită prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

Art.85. 

(1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare, după caz.
(2) ªedinţele plenului consiliului se vor desfăşura în sala de şedinţe a consiliului. ªedinţele ordinare vor avea loc în a treia marţi din fiecare lună, cu începere, de la ora 15,00, afară de cazul în care nu s-a hotărât altfel.
(3) Consiliul se întruneşte în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea primarului sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
(4) Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare.
(5) Convocarea consiliului se poate face de îndată de către primar numai in caz de forţă majoră şi/sau maximă urgenţă, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului.
(6) Convocare consilierilor la şedinţe se face în scris, iar invitaţiile la şedinţe vor preciza: data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor şi ordinea de zi a acestora.
(7) Ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor se va aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului în limba română şi în limba maghiară prin publicare în mass-media locală şi prin afişare pe afişierele Primăriei.
(8) În toate cazurile actul convocării, precum şi actul constatator al publicării acestuia va fi consemnată în procesul verbal al şedinţei.
(9) Materialele aferente şedinţelor de comisii şi de plen ale Consiliului, se înmânează sub semnătură consilierilor personal de către secretar, cu ajutorul aparatului permanent de lucru al Consiliului, cu cel puţin o zi înainte de ţinerea şedinţelor pe comisii, iar completările şi modificările, cu excepţia materialelor ce intră sub incidenţa comisiei de mediere, se înmânează în acelaşi mod cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele plenului Consiliului.
(10) Fiecare consilier îşi va gestiona locul propriu de arhivare a documentelor Consiliului, organizat în spaţiile alocate comisiilor organizate pe domenii de activitate.

Art.86. 

(1) ªedinţele Consiliului sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie.
(2) În cazul în care nu este întrunită prezenţa prevăzută de alin.1 se repetă convocarea, în condiţiile prevăzute de art.95, până la întrunirea legală a acesteia.

Art.87. 

(1) ªedinţele Consiliului sunt, de regulă, publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise.
(2) La şedinţele publice pot participa orice persoane interesate, publicul, precum şi presa.
(3) La şedinţele Consiliului participă, de drept, fără drept de vot: primarul, viceprimarul şi secretarul oraşului, precum şi consilierul juridic al aparatului permanent de lucru.
(5) La şedinţele Consiliului pot participa, fără drept de vot, în calitate de invitaţi, prefectul, preşedintele Consiliului Judeţean, reprezentanţii acestora, parlamentarii, precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată utilă.

Art.88. 

(1) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, limba oficială a statului.
(2) În cazul în care consilierii aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o treime din numărul total, la şedinţele de Consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va asigura prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română.

Art.89. 

(1) Dezbaterile din şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces verbal de şedinţă, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul oraşului.
(2) Consilierul care conduce şedinţele de consiliu, împreună cu secretarul oraşului îşi asumă, prin semnătură responsabilitatea pentru veridicitatea celor consemnate.
(3) Înaintea fiecărei şedinţe, secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util, procesul verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare Consiliului Local. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(4) Procesul verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretar, după aprobarea procesului verbal.

Art. 90. Ordinea de zi a şedinţelor consiliului cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor consiliului, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiior politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme, care se supun dezbaterii consiliului.

Art. 91. Proiectul ordinei de zi se întocmeşte la propunerea Primarului, consilierilor, secretarului oraşului, comisiilor de specialitate  şi la  solicitatea cetăţenilor.

Art.92.(1) Calendarul şi tematica principală a şedinţelor ordinare ale consiliului se aprobă în şedinţa anterioară acestuia.

            (2)  Primul punct la ordinea de zi a şedinţelor ordinare va fi declaraţii politice. Timpul alocat fiecărui consilier este de 1 minut. Grupurile de consilieri pot cumula timpul consilierilor proprii.  Declaraţia politică  în numele partidului politic trebuie să fie semnată şi ştampilată de către organizaţia partidului respectiv, cu număr de înregistrare la registratura Consiliului Local Bălan. Declaraţia politică în nume propriu trebuie să fie semnată, cu număr de înregistrare la registratura Consiliului Local Bălan.

            (2) Declaraţiile politice se depun, înainte de a fi citite, în copie, la dosarul de şedinţă, în caz contrar nu pot fi făcute public în cadrul şedinţei.

(3)   Al doilea punct al ordinei de zi va fi întrebări şi interpelări.

(4)  Ultimul punct va fi aprobarea ordinei de zi a şedinţei următoare. Calendarul şi tematica principală a şedinţelor ordinare a consiliului se aprobă de acesta, avâdu-se în vedere propunerile formulate de consilierii comisiilor de specialitate şi a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu.

Art. 93. Ordinea de zi a şedinţelor extraordinare se aprobă la propunerea celor ce au cerut întrunirea Consiliului.

Art. 94.  (1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 215/2001.

(2) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.

Art. 95. Ordinea de zi poate fi modificată pentru probleme urgente cu votul votul majorităţii consilierilor prezenţi, la propunerea motivată, a Primarului, consilierilor, secretarului oraşului.

Art. 96. Proiectele de hotărâri respinse nu pot face obiectul convocării consiliului în şedinţa extraordinară decât cu acordul majorităţii consilierilor în funcţie şi nu pot fi puse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare următoare.

Art. 97. (1) Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea ori prezentul regulament reglementează o altă majoritate.

            (2) În caz de paritate de voturi, hotărârea nu se adoptă, iar dezbaterile se reiau în şedinţa următoare.

            (3) " Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

1.      a) hotărârile privind bugetul local;
2.      b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
3.      c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
4.      d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
5.      e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
6.      f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine."
 ( 4) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie."


(5) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Consiliul poate stabili, cu votul majorităţii celor prezenţi, ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret.
(7) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedura de vot se adoptă de către consiliu după prezentarea acesteia de către secretarul oraşului.
(8) Nu poate lua parte la deliberări şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local. Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea acestor dispoziţii sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ la sesizarea oricărei persoane interesate.
(9) În cazul în care interesul persoanal nu are caracter patrimonial consilierul poate participa la vot numai cu acordul consilierilor.
(10) Consilierii sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale într-o problemă supusă dezbaterii contravin intereselor generale.

Art. 98. 

(1) Hotărârile Consiliului se semnează de către consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul oraşului.
(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 – 5 consilieri.
(3) Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal al şedinţei.
(4) Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
(5) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Art. 99. Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

Art. 100. Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ ale Consiliului se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Art. 101. Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor normative ale Consiliului se face şi prin mass-media locală, în limba română şi în limba maghiară.

Art. 102. (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

1) Consiliul local poate fi dizolvat daca a adoptat, intr-un interval de cel mult 6 luni, cel putin 3 hotarari care au fost anulate de instanta de contencios

Top