GDPR

Notă de informare

 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Primăria Orașului Bălan

 

Primăria Orașului Bălan cu sediul în [de completat], website: orasulbalan.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDRP) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

 

În conformitate cu legislația națională( Legea nr. 102/2005 cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) și europeană( Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Primăria orașului Bălan are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

Primăria Orașului Bălan prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul instituției și se angajează să protejeze datele cu caracter personal de îndată ce intră în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice de securitate.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului(Primăria Orașului Bălan, conform articolului 6, alin. 1 litera “c” și “e” din GDPR.

 

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, instituția noastră va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. “a” din GDPR.

 

Sursa datelor cu caracter personal

 

Primăria Orașului Bălan prin serviciile/birourile/compartimentele sale colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți(alte instituții sau entități care se adresează instituției sau alte persoane vizate) sau din documente publice. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

 

Perioada de stocare a datelor personale

 

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuțiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal precum și înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecția datelor, după care vor fi arhivate potrivit legislației în vigoare.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.

 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din cadrul instituției la adresa de e-mail [de completat]

 

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pe adresa de e-mail [email protected].

Top