Anunţ de atribuire a contractului de concesiune având ca obiect terenul situat in intravilanul Oraşului Bălan, str.Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp,nr.cadastral 50595,CF nr.50595,aflat in domeniul privat al Oraşului Bălan  

1.Informaţii generale privind concedentul : UAT Or. Bălan, cu sediul in Or.Bălan Str.1 Decembrie, nr.25, Jud. Harghita, cod fiscal 4367612, Tel. +40-266-330.335, Fax +40-266-330.325, e-mail [email protected], site www.orasulbalan.ro, reprezentat de Iojiban Gheorghe, având funcţia de primar. Persoană de contact: Toader Ovidiu  -secretar general  UAT oraş Bălan ...

Anunţ de atribuire

Vizualizare prin descarcare

Category:

Informații Utilitare
Top