Compartimentul Situații de Urgență

Camera: nr. 19(etaj 2)
Persoana: Cadru Tehnic P.S.I. :Demeter Attila
Date de contact:

Telefon: 0266-330.325; int.:301

 

1. „ EPUUR SI MUOVE”

ÎN MULTITUDINEA EVENIMENTELOR CARE AU MARCAT VIATA COTIDIANÃ A COMUNITÃTILOR UMANE DE PE MAPAMOND, DEZASTRELE AU CONSTITUIT UN SOC TERIBIL, GREU DE IMAGINAT, PENTRU FIINTA UMANÃ.

DIN „ EXPERIENTA” TRISTÃ PE CARE AM TRÃIT-O DE-A LUNGUL TIMPULUI, GENERATIE DE GENERATIE, PUTEM TRAGE CONCLUZIA CÃ NICIODATÃ NU VOM AVEA CAPACITATEA DE A ANTICIPA EFECTELE EVENIMENTELOR LA NIVELUL LA CARE ELE SE PRODUC. SI, CHIAR DACÃ VREODATÃ O VOM FACE, GRADUL DE PROBABILITATE VA DEPINDE DE NIVELUL DE CUNOSTINTE DOBÂNDITE, DE MIJLOACELE PE CARE LE VOM AVEA LA ÎNDEMÂNÃ, DE ALGORITMUL DE CALCUL PE CARE ÎL VOM ADOPTA.

ACESTE EVENIMENTE, IMPREVIZIBILE, INEVITABILE SI FÃRÃ DE FRONTIERE SUNT ALEATORII CHIAR SI PENTRU CEI CARE, DE O VIATÃ, SE IMPLICÃ ÎN ACEST DOMENIU. ELE REPREZINTÃ „ SURPRIZE ” CARE AJUNG LA NIVEL DE SOC. ÎN ACEST CONTEXT, PUTEM ENUMERA O MULTITUDINE DE ASTFEL DE EVENIMENTE.

TREBUIE SÃ SUBLINIEM ÎNSÃ FAPTUL CÃ EVENIMENTELE CARE S-AU PRODUS ÎN ULTIMUL DECENIU AL MILENIULUI TRECUT SI ÎN PRIMII ANI CARE AU MARCAT NOUL MILENIU, ÎNTÃRESC CONVINGEREA CÃ TRÃIM ÎNTR-O LUME INCREDIBIL DE SCHIMBÃTOARE SI CARE, CU SIGURANTÃ, AR TREBUI SÃ NE DEA MAI MULT DE GÂNDIT. EVENIMENTELE PRODUSE ÎN ULTIMA PERIOADÃ DE TIMP NU POT FI CONSIDERATE CA FIIND UNICE. PARCURGÂND ISTORIA OMENIRII, PUTEM TRAGE CONCLUZIA CÃ EVENIMENTELE „ SOC ”CARE S-AU PRODUS AU FOST BINE REPREZENTATE ÎN MATERIALELE RÃMASE DE LA CÃRTURARII VREMII.

DEZVOLTAREA OMENIRII A ADUS CU SINE PERCEPTE SI REGULI DEOSEBITE PENTRU GENERATIILE VIITOARE.

. ELE SUNT ÎN ACELASI TIMP ÎNVÃTÃMINTE SACRE PENTRU CEA CE DORIM SÃ REALIZÃM ÎN PERIOADELE URMÃTOARE !

ÎN ACEST CONTEXT SERVICIILE VOLUNTARE AU UN ROL IMPORTANT CA RÃSPUNS LA ACESTE EVENIMENTE, PRIN STRUCTURA LOR ORGANIZATORICÃ SI CARE SE CONSTITUIE , POTRIVIT LEGII, ÎN COMUNE, ORASE SI MUNICIPII, ÎN SUBORDINEA CONSILIILOR LOCALE.

 

2. DESPRE PROTECTIA CIVILÃ DIN ROMÂNIA

3. DEFINITII SI PRINCIPII GENERALE:

Protectia civilă este o componentă a sistemului securitătii nationale si reprezintă un ansamblu integrat de activităti specifice, măsuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publică, planificate, organizate si realizate potrivit legii, în scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populatiei, bunurilor si mediului împotriva efectelor negative ale situatiilor de urgentă, conflictelor armate si înlăturării operative a urmărilor acestora si asigurării conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.

Activitatea de protectie civilă este de interes national, are caracter permanent si se bazează pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit LEGII 481/2004, autoritătilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat române, precum si persoanelor fizice.

Conceptia, organizarea, desfăsurarea si managementul activitătilor de protectie civilă se stabilesc si se realizează la nivel local si national pe principiile autonomiei, subsidiaritătii, legalitătii, responsabilitătii, corelării obiectivelor si resurselor, cooperării si solidaritătii.

 

1. ATRIBUTIILE PROTECTIEI CIVILE:

- identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice;

- culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civilă;

- informarea si pregătirea preventivă a populatiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsuri de autoprotectie ce trebuie îndeplinite;

- protectia populatiei, a mediului împotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;

- asigurarea protectiei bunurilorsi a valorilor culturale;

-organizarea si asigurarea stării de operativitate si a capacitătii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgentă ;

- înstiintarea autoritătiilor publice si alarmarea populatiei în situatii de urgentă;

- asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei în situatii de urgentă sau de conflict armat;

- limitarea si înlăturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;

- asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare.

 

2. PREGÃTIREA PENTRU PROTECTIA CIVILÃ:

Pregătirea pentru protectia civilă cuprinde pregătirea populatiei si a salariatilor, pregătirea serviciilor de urgentă, pregătirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de specialitate.

Pregătirea profesională a serviciilor de urgentă si a altor forte cu care se cooperează se realizează pe baza programelor anuale de pregătire, aprobate de sefii acestora,

Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de cooperare privind protectia civilă la care participă, potrivit specificului acestora, serviciile de urgentă, fortele de protectie si populatia, se aprobă de prefect, primar sau de ministrul internelor si reformei administrative, după caz.

În documentele de planificare a pregătirii privind protectia civilă se prevăd si resursele materiale si financiare necesare, precum si cine le asigură.

 

3. PROTECTIA CIVILÃ DIN ORASUL BÃLAN

4. FORMA ORGANIZATORICÃ:

 • COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTÃ
 • CENTRUL OPERATIV
 • SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTÃ

 

Drumul parcurs până acum:

Pentru a scoate în evidentă complexitatea problematicii cu care ne confruntăm vom trece în revistă succint principalii factori de risc pentru producerea unor dezastre pe teritoriul orasului nostru. Astfel se pot produce: inundatii de mari proportii ca urmare a unor avarii la constructii hidrotehnice, ca de exemplu - barajul de acumulare ,,Mesteacănul”, a revărsării apelor curgătoare, a formării de torente datorită topirii rapidea ghetii sau zăpezii, blocării albiei râului ,,Olt” si creerea de baraje prin alunecări de teren, cutremur de pământ, accident industrial – S.C. GOSLOC S.A.-Casa de apă( sursă de risc Cl.), accidente majore si avarii mari la retelele de instalatii si telecomunicatii, producerea de epidemii si epizootii, căderi de obiecte cosmice si accidente nucleare, doborâturi de vânt, incendii de mari proportii în interiorul localitătii sau la pădure.

Evaluând toti acesti factori de risc se impune necesitatea cresterii capacitătii de interventie la dezastre a structurilor de Protectie Civilă în mod deosebit a Serviciului public voluntar pentru situatii de urgentă, în subordinea Consiliului local Bălan, cât si înfiintarea Gărzii de interventie în colaborare cu Inspectoratul pentru situatii de urgentă OLTUL al judetului Harghita.

Documentele operative ale I.S.U. OLTUL al jud. Harghita, planul de Protectie Civilă , planul de Apărare Împotriva Dezastrelor, planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor au fost actualizate si cuprind măsuri realiste pentru conducerea activitătilor specifice situatiilor de urgentă ce î-si demonstrează viabilitatea cu ocazia activitătilor practice si demonstrative ce se desfăsoară periodic si în conformitate cu programele de pregătire întocmite în acest scop.

La nivel de oras actionăm împreună cu Presedintele Comitetului Local pentru situatii de urgentă pentru realizarea unui sistem unitar de monitorizare, supraveghere, avertizare, cercetare, interventie în caz de dezastre si înlăturarea efectelor situatiilor de urgentă. Deasemenea a fost realizat un flux informational de transmitere a informatiilor si s-au făcut eforturi pentru achizitionarea materialelor necesare monitorizării si controlului permanent al factorilor de risc.

Antrenamentele lunare de transmitere a informatiilor privind producerea dezastrelor către Punctul de Înstiintare-Alarmare (PİA) al judetului prin intermediul aparaturii F-1001 s-au desfăsurat în conditii foarte bune.

Trebuie să amintim si de neajunsurile care ne urmăresc ca o umbră si pe care împreună cu factorii de decizie va trebui să eliminăm, pas cu pas, pentru a putea deveni mai operativi.

De exemplu, punctul de comandă al orasului, locul de unde în situatii speciale presedintele Comitetului Local pentru situatii de urgentă, care este primarul orasului, în colaborare cu Inspectoratul pentru situatii de urgentă, Inspectorul de protectie civilă si Comitetul Local pentru situatii de urgentă, conduc activitătile de protectie civilă, nu este în stare de operativitate si oferă conditii nesatisfăcătoare de activitate, adăposturile nu sunt dotate si intretinute corespunzător.

În concluzie, Nu trebuie să subestimăm importanta creării de conditii foarte bune pentru conducerea actiunilor de prevenire si interventie pentru limitarea si înlăturarea urmărilor atacurilor din aer si a dezastrelor, parcă tot mai frecvente în ultimii ani.

 

REALIZÃRI: TRECUT-PREZENT

Pregătirea de protectie civilă s-a desfăsurat conform planurilor întocmite si aprobate în acest scop. Participarea la convocările lunare de pregătire a inspectorilor de specialitate ce se desfăsoară la İnspectoratul pentru.Situatii de Urgentă „OLTUL” al judetului Harghita a fost în proportie de 100%.

De asemenea, vom desfăsura exercitii de alarmare publică conform planului de pregătire, cum au fost organizate în anii 1998, 2000, 2002, 2005 si 2008, toate încheiate cu calificativul de Foarte Bine.

Pentru informarea si pregătirea preventivă a populatiei la care sunt expuse si măsurile de autoprotectie ce trebuie îndeplinite, obligatiile ce îi revin si modul de actiune pe timpul situatiilor de urgentă, am redactat un material documentar de 30 min., care este difuzat săptămânal, de două ori, pe postul local de TV. KENALA-SAT. Aceste reguli elementare de comportament , transpuse în practică, pot duce la salvarea vietii oamenilor.

Deosebit de important este pregătirea de protectie civilă în scoli a elevilor, care se va desfăsuara în cadrul orelor de dirigentie. Pentru aceasta vom realiza o colaborare cu cadrele didactice care predau această disciplină, în întocmirea de planuri conspecte pe teme de protectie civilă si realizarea unor convocări de pregătire cu acestea, punerea la dispozitie a materialelor didactice existente, asistarea la cursuri a inspectorului de specialitate, pregătirea unui echipaj care să participe la concursurile scolare de protectie civilă ce se desfăsoară anual, si efectuarea exercitiilor de specialitate, periodic, cu întreg efectiv al institutiei.

Deviza noastră este:Un om informat oportun – o victimă mai putin.

De mentionat aici ar fi că în trecutul apropiat echipajul Grupului Scolar ,,Liviu Rebreanu” din Bălan a obtinut rezultate bune si foarte bune în anul 2000 – locul II, anul 2001 – locul II, anul 2002 – locul III, anul 2003 – locul II, anul 2004 – locul VI, anul 2005 – locul V, anul 2006 – locul III, anul 2007 – locul V, anul 2008 locul IV.

Concursul din anul 2003 a fost organizat la Bălan, apreciat ca fiind desfăsurat în conditii foarte bune. Realizările pe această linie, până în anul 2006 se datorează activitătii de mare suflet, depuse de d-nul Moldovan Mihai.

Pe linie de transmisiuni, informatică, alarmare orasul Bălan este în măsură să participe la actiunile de înstiintare-alarmare prin dotarea materială existentă si organizarea care a fost făcută în acest sens. Aparatura de înstiintare-alarmare F-1001, reteaua de radiotelefoane, legăturile telefonice prin fir si conectarea la reteaua natională de telefonie mobilă sunt căi de legătură cu esaloanele superioare ce pot asigura operativitatea necesară în situatii speciale. De asemenea comunicarea cu esaloanele superioare se poate realiza si prin reteaua Internet existentă în cadrul Primăriei orasului Bălan.

Alarmarea populatiei se realizează prin cele trei sirene electrice de 5,5 KW. Vom face demersuri pentru restabilirea liniei centralei automate, care actualmente nu este functionabilă, (fiind dezcomplectată), pentru actionarea centralizată a sirenelor, prin asta realizându-se un caracter unitar în semnalele ce se transmit populatiei astfel putând fi realizate în cele mai bune conditii cerintele alarmării care trebuie să fie oportună, stabilă, autentică si să asigure în conditii foarte bune alarmarea populatiei.

Pe linie de protectie prin adăpostire orasul Bălan este în măsură să adăpostească populatia în proportie de 100% în adăposturile prevăzute a se amenaja în depozitul de exploziv din incinta Filiala Bălan SA si Cantina Minieră.

Au fost achizitionate ca materiale de protectie civilă: 3 acumulatori pentru statiile radio portabile "Motorola", un aparat de fotografiat, un video, 3 corzi statice, un radio receptor "Zefir" pentru reteaua radio "Neptun", aparat de laminare si aparat de îndosariere a actelor, autocisternă pentru transport apă, videoproiector, urmând ca pe parcurs să înbunătătim baza materială conform normelor în vigoare.

În anul 2003 acest compartiment a făcut obiectul controlului specialistilor din Ministerul Administratiei Publice si Internelor unde a obtinut calificativul Foarte Bine.

 

OBIECTIVE

- amenajarea si dotarea unei săli de specialitate pentru pregătire de specialitate;

- operationalizarea Gărzii de interventie;

- dotarea orasului cu hidranti subterani;

- localizarea, înfiintarea si organizarea taberelor pentru sinistrati conform Ord. M.A.I. nr.1494/2006;

- dotarea cu materiale a punctului de comandă si reamenajarea adăposturilor;

- dotarea cu materiale a formatiunilor din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgentă, pentru cresterea capacitătii de interventie;

- cresterea capacitătii de prevenire si de interventie în caz de incendiu a populatiei prin informare continuă (difuzare materiale, sedinte de informare cu reprezentantii asociatiilor de locatari, etc.);

- identificarea surselor de risc si centralizarea datelor în vederea complectării (îmbunătătirii) Planului de analiză si acoperire a riscurilor;

- consolidarea malurilor pârâurilor din străzile adiacente, afectate de ploile torentiale din 2005- 2006, prin constructii hidrotehnice adecvate, pentru evitarea producerii de situatii de urgentă, în colaborare cu S.G.A. Miercurea Ciuc.

 

DESPRE SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTÃ

ÎNFIINTARE

ACEST SERVICIU S -A ÎNFIINTAT ÎN URMA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL BÃLAN, PRIN REORGANIZAREA STRUCTURILOR DE PROTECTIE CIVILÃ SI CELE ALE SERVICIULUI PUBLIC DE POMPIERI CIVILI, FÃRÃ PERSONALITATE JURIDICÃ, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL BÃLAN, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2006, ÎN BAZA PREVEDERILOR ART.4 ALIN.(2) , ART. 15 ALIN. (4) SI ART.25 LIT. a DIN LEGEA NR. 418 PRIVIND PROTECTIA CIVILÃ, ART.7 LIT. a SI b DIN HOTÃRÂREA GUVERNULUI NR.642/2005 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE CLASIFCARE A UNITÃTIILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE, INSTITUTIILOR PUBLICE SI OPERATORILOR ECONOMICI DIN PUNCT DE VEDERE A PROTECTIEI CIVILE, ÎN FUNCTIE DE TIPURILE DE RISC SPECIFICE, ORDINULUI MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NR. 718/2005, PENTRU APROBAREA CRITERIILOR DE PERFORMANTÃ PRIVIND STRUCTURA ORGANIZATORICÃ SI DOTAREA SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUATII DE URGENTÃ, ART.1 ALIN.(1, 2 SI 4)DIN ORDONANTA GUVERNULUI NR. 88/2001 PRIVIND ÎNFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE PENTRU SITUATII DE URGENTÃ, APROBATÃ CU MODIFICÃRI SI COMPLECTÃRI PRIN LEGEA NR. 363/2002 CU MODIFICÃRILE ULTERIOARE ADUSE DE ORDONANTA NR.25/2004

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTÃ A DEVENIT OPERATIONAL ÎNCEPÂND CU DATA DE 11.04.2007.

 

ORGANIGRAMA

CONFORM NOI ORGANIGRAME CARE URMEAZÃ SÃ FIE APROBATÃ DE CONSILIUL LOCAL BÃLAN, SERVICIUL VOLUNTAR ESTE CONDUS DE UN SEF SERVICIU, SI ARE ÎN STRUCTURÃ:

unCOMPARTIMENT DE PREVENIRE cu:

- una ECHIPÃ DE SPECIALISTI PENTRU PREVENIRE

- două ECHIPE SPECIALIZATE cu:
- o ECHIPÃ DE TRANSMISIUNI, TRANSMISIUNI - ALARMARE
- o ECHIPÃ DE CERCETARE - CÃUTARE
- două ECHIPE DE DEBLOCARE - SALVARE
- o ECHIPÃ SANITARÃ
- două ECHIPE DE EVACUARE
- o ECHIPÃ DE SUPORT LOGISTIC
,

CA URMARE, ACEST SERVICIU VA AVEA UN ANGAJAT(SEF SERVICIU) SI 31 VOLUNTARI DIN CARE 5 VOR AVEA CA PRINCIPALÃ ATRIBUTIE PREVENIREA APARITIEI STÃRILOR POTENTIAL GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTÃ, IAR 26 DE VOLUNTARI VOR FACE PARTE DIN ECHIPE SPECIALIZATE, , ÎN VEDEREA LIMITÃRII SI ÎNLÃTURÃRII URMÃRILOR SITUATIILOR DE URGENTÃ PE ÎNTREG TERITORIUL DE COMPETENTÃ.

 

COMPONENTA NOMINALÃ

 1. DEMETER ATTILA
 2. MOLDOVAN MIHAI
 3. VIZI VILMOS
 4. KORB ATTILA
 5. PUSKÁS JÓZSEF
 6. VASILACHE DANIEL
 7. SIGMIREAN N. DÃNUT
 8. BOROS JÓZSEF
 9. GROSU CONSTANTIN
 10. PÉTER ZSOLT
 11. CIMBALÃ MIHAI
 12. SILLÓ ZSOLT
 13. SUCIU IACOB
 14. VASLABÁN ZSOLT
 15. DORDEA JOSIF
 16. BODO CSABA
 17. TURCU CONSTANTIN
 18. SZAKÁCS DORINA
 19. PUSKÁS KATALIN
 20. BALÁZS EDIT

Multumim celor care sau înscris în serviciul voluntar pentru situatii de urgentă ! Vino si tu în rândurile noastre, astfel poti să contribui la asigurarea sigurantei cetătenilor din această comunitatea !

DACÃ VREI SÃ FACI PARTE DIN SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTÃ – BÃLAN ? SUNÃ LA 0266/330335-Compartimentul Situatii de urgentă.

 

SCOPUL

SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR SE CONSTITUIE ÎN SCOPUL DESFÃSURÃRII ACTIVITÃTIILOR DE PREVENIRE, INTERVENTIE OPERATIVÃ, LIMITAREA SI ÎNLÃTURAREA URMÃRIILOR SITUATIILOR DE URGENTÃ, APÃRAREA VIETII, BUNURILOR SI MEDIULUI ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SI DEZASTRELOR, PRECUM SI REALIZAREA MÃSURILOR DE PROTECTIE CIVILÃ .

Top