INFORMARE R.G.P.D.
Regulamentul General privind Protecţia Datelor
INFORMARE R.G.P.D.
(Regulamentul General privind Protecţia Datelor

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date (RGPD) este aplicat de către toate statele Uniunii
Europene.

 CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL:
Conform acestui Regulament, noţiunea de "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set
de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie
în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE
VOR FI PRELUCRATE:
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Primăria Oraşului Bălan aparţin
următoarelor categorii de persoane fizice: petenţi, angajaţi ai instituţiei, reprezentanţi ai
furnizorilor de servicii cu care instituţia se află în relaţie contractuală.

 DE CE PRELUCREAZĂ PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN DATELE CU
CARACTER PERSONAL:
În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 şi actele normative în
vigoare, Primăria Oraşului Bălan prelucrează datele cu caracter personal ale petenţilor, în
scopul îndeplinirii obligaţiilor legale, reglementate de legislaţia în vigoare.
Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop şi sunt
păstrate pe o perioadă determinată/nedeterminată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 CĂTRE CINE POATE DEZVĂLUI PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
DATELE CU CARACTER PERSONAL:
Primăria Oraşului Bălan poate dezvălui datele cu caracter personal , la cerere către
următoarele categorii de destinatari: autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi
locale sau alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

 CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea şi protejarea datelor
cu caracter personal de către Primăria Oraşului Bălan.
Dreptul de acces – dreptul de a obţine de la Primăria Oraşului Bălan confirmarea faptului
că datele cu caracter personal sunt / nu sunt prelucrate de către aceasta.
Dreptul la rectificare– dreptul de a obţine rectificarea datelor incorecte, precum şi
completarea datelor incomplete.
Dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat ) – dreptul de a obţine, în măsura în care sunt
îndeplinite condiţiile legale, ştergerea datelor cu caracter personal.
Dreptul la portabilitatea datelor– dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o
modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi
dreptul ca aceste date să fie transmise de către Primăria Oraşului Bălan către alt operator
de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale.
Dreptul la opoziţie– dreptul de a se opune din motive întemeiate şi legitime legate de
situaţia particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura
în care sunt îndeplinite condiţiile legale.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează
în mod similar într-o măsură semnificativă.
Dreptul de a se adresa instanţelor de judecată sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiţiei
pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal care au fost încălcate.

Pentru mai multe relaţii, vă puteţi adresa responsabilului instituţiei pentru prelucrarea
datelor, prin e-mail la adresa: badarauionut@gmail.com, sau puteţi depune o cerere scrisa
la sediul Primăriei Oraşului Bălan, str. 1 Decembrie, nr.25, Bălan, HR, cod: 535200.
Responsabil Protecţia Datelor cu Caracter Personal - Bădărău Alexandru Ionuţ
|
|
|
|
|
|