Asistenta Sociala
Camera nr. 2 (parter)
Persoane Inspector social: Ciobanu Anabela
Inspector social: Laczko Gyongyvér
Inspector social: Turcanu Maria
Date de contact Telefon: 0266-330.335; int. 103
E-mail: office@orasulbalan.ro

 

Descărcări documente publice si cereri tip

R.O. F - descarcă

HCL înfiinţare Direcţie de Asistenţă Socială -
descarcă


Atribuţii
:


            Compartimentul de asistenţă socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane  aflate în nevoie.
            În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Compartimentul de Prestaţii şi Servicii Sociale desfăşoară activităţi în următoarele domenii:


În domeniul protecţiei copilului:

-efectuează anchete sociale cu privire la: modul de intreţinere, creştere şi educare a minorilor care urmează a fi incredinţaţi unuia din părinti în caz de divorţ;
-identifică şi monitorizează copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de prevenire a abandonului copilului;
-identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere, asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în intreţinere asupra drepturilor şi obligaţiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale, etc;
-realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţi civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
-asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;


În domeniul protectiei persoanelor adulte:


-evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;
identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediu familial şi în comunitate;
-elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social;
-organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
-evaluează si monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţa socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;
-asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgentă;
-dezvoltă parteneriate şi colaborează cu instituţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale în funcţie de realităţile locale pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;
-asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel incât să fie permis accesul neîngradit al persoanelor cu handicap;
-asigură realizarea activităţilor de asistentă socială în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia in vigoare.
ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

            Conform Legii 272/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,  aceasta se acorda lunar pe bază de cerere şi declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere .Cererea si declaratia pe propria raspundere se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia.

 

Acte necesare:
            -cerere tip în original şi copie
            -copie de pe actele de identitate(soţ, soţie, copii cu vârsta peste 14 ani)
            -copie certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta sub 14 ani
            -copie certificat de handicap( dacă este cazul)
            -copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces, atunci când este cazul
            -copie după hotărârea de plasament, atunci când este cazul
            -adeverinţă şcolară pentru copii de vârstă şcolară că frecventează cursurile şcolare
            -acte doveditoare privind veniturile pentru luna anterioară depunerii cererii(cupon
şomaj, cupon pensie, cupon de indemnizaţie pentru persoanele cu  handicap, cupon alocaţie de stat, adeverinţă de salarizare cu salariul net şi inclusiv valoarea tichetelor de masă)
            -declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele care nu au niciun venit.
            -adeverinţă de la Administraţia Fiscală(ANAF Miercurea Ciuc) că nu are venituri impozabile
            -un dosar plic
            - un dosar şină.

Este obligatorie prezentarea certificatului de atestare fiscală eliberat de Serviciul Taxe şi Impozite pe anul anterior depunerii cererii.

 

VENITUL MINIM GARANTAT

Conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de lege.Acesta se acordă familiilor şi persoanelor  singure care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

Acte necesare:
-cerere tip în original şi copie
-copie de pe actele de identitate(soţ, soţie, copii cu vârsta peste 14 ani)
-copie certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta sub 14 ani
-copie certificat de handicap( dacă este cazul)
-copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces, atunci când este cazul
-adeverinţă din care să rezulte că sunt în cautarea unui loc de muncă de la A.J.O.F.M.(Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă)
-adeverinţă de la Administraţia Fiscală(ANAF Miercurea Ciuc) că nu are venituri impozabile
-acte doveditoare privind veniturile pentru luna anterioară depunerii cererii(cupon şomaj, cupon pensie, cupon de indemnizaţie pentru persoanele cu  handicap, cupon alocaţie de stat, adeverinţă de salarizare cu salariul net şi inclusiv valoarea tichetelor de masă)
-un dosar plic
-un dosar şină.

           
INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
 

Conform O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

a)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară;

b)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Acte necesare:

-        copie certificat de naştere a copilului nou-născut
-        copie certificate de naştere copii anteriori( dacă este cazul)
-        copie certificat de căsătorie( dacă este cazul)
-        copie C.I a părinţilor copilului nou-născut
-        adeverinţă angajator ( se completează de fiecare angajator/instituţie care atestă una din situaţiile în care persoana s-a aflat la un moment dat în interiorul celor 12 luni)
-        actul adiţional de suspendare a contractului de muncă( se completează de către angajator)
-        cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie şi alocaţiei de stat pentru copii ( formular tipizat – Compartimentul de Prestatii si Servicii Sociale)
-        un dosar plic, un dosar cu şină.

Este obligatorie prezentarea certificatului de atestare fiscală (eliberat de Serviciul Taxe şi Impozite pentru anul anterior).

           În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea ANCHETEI SOCIALE (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare).

 

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

 
Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,  ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Acte necesare

- Original şi  copie  după actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum)
- Original şi copie  după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani
- Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, atunci când este cazul
- Copie după hotărârea de plasament, atunci când este cazul
- Adeverinţă de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă)
- Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii
- Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii
- Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii
- Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie)
- Cupon alocaţie de stat pt. copii în original sau copie (declaraţie pe propria răspundere a părinţilor/copilului)
- Adeverinţă emisă de ANAF Miercurea Ciuc privind venituri impozabile(doar pentru persoanele majore şi fără venituri)
- Adeverinţă şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student si dacă aceştia beneficiază sau nu de burse
- O factura de gaz ( pentru verificarea codului client)
- Talonul autovehiculului aflat în proprietate care să ateste vechimea acestuia
- Adeverinţă din registru agricol  pentru persoanele care locuiesc la casa particulară
- Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere.

|
|
|
|
|
|