banner back


Ştiri şi noutaţi
DISPOZITIA NR.262/2020  privind convocarea Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară in data de 08 septembrie 2020
  Având în vedere referatul cu nr.4487/03.09.2020 al secretarului general al Oraşului Bălan
  Constatând faptul că proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.136 alin.8 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  în vederea întrunirii Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară pentru rezolvarea unor probleme curente  ACCESEAZA
Anunţ de atribuire a contractului de concesiune având ca obiect terenul situat in intravilanul Oraşului Bălan , str.Oltului ,în suprafaţă de 12.000 mp,nr.cadastral 50595,CF nr.50595,aflat in domeniul privat al Oraşului Bălan
 1.Informaţii generale privind concedentul : UAT Or. Bălan, cu sediul in Or.Bălan Str.1 Decembrie, nr.25, Jud. Harghita, cod fiscal 4367612, Tel. +40-266-330.335, Fax +40-266-330.325, e-mail office@orasulbalan.ro, site www.orasulbalan.ro, reprezentat de Iojiban Gheorghe, având funcţia de primar. Persoană de contact: Toader Ovidiu  -secretar general  UAT oraş Bălan  ACCESEAZA
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Bălan, pentru anul 2020

Autoritatea Contractantă: UAT Oraşul Bălan, cu sediul în Bălan, str.1 Decembrie, Nr.25, cod fiscal 4367612, tel. 0266330335, fax 0266330325, e-mail office@orasulbalan.ro
Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ teritorială a oraşului Bălan.    ACCESEAZA

    REGULAMENT si FORMULARE :  1.REGULAMENT ....ACCESEAZA
                                                                 2.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE ..ACCESEAZA
                                                                 3.FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN ...ACCESEAZA
1. UAT Or. Balan, cu sediul in Or.Balan Str.1 Decembrie, nr.25, Jud. Harghita, cod fiscal 4367612, Tel. +40-266-330.335, Fax +40-266-330.325, e-mail office@orasulbalan.ro, site www.orasulbalan.ro, reprezentat de Iojiban Gheorghe, avand functia de primar.
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii:
Obiectul concesiunii este terenul situat in intravilanul Orasul Balan, Str. Oltului, in suprafata de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat in proprietatea privata a Orasului Balan, domeniul privat.
Concesionarul are obligatia de a exploata terenul care formeaza obiectul concesiunii in sensul de a realiza o investitie prin care sä creeze locuri de munca, aspect care reprezinta un interes local comunitar primordial.
3. Informatii privind documentatia de atribuire: ACCESEAZA
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|