banner back


Ştiri şi noutaţi
Primarul oraşului Bălan, d-l Iojiban Gheorghe ,
Având în vedere referatul cu nr. .4748 ./18.09 /2019 al secretarului Oraşului Bălan;
Constatând faptul că proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
În vederea întrunirii în plen a Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară;
În baza prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a) , art. 134 alin. (1) lit. a ), alin. (2), alin. (3) şi alin. (5) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul art. 155 alin. (1) lit. b ) coroborat cu alin. (3) lit. b ) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, emit prezenta:     ACCESEAZA
Primaria Orasului Balan face cunoscut ca in baza art. 226 din Legea 207/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, s-au emis Somatii si Titluri executorii pentru debitorii din anexa nr. | .
Prezentele acte administrative se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului .
Debitorii sunt somati si achite suma datorata bugetului local sau sa faca dovada platii acesteia la sediul institutiei. In caz contrar, executarea silita va continua cu masurile prevazute de lege      ACCESEAZA
Anunţ de începere proiect
“Cresterea eficientei energetice a unui numar de sase blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita”
Proiectul “Cresterea eficientei energetice a unui numar de sase blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita”, cod SMIS 119270, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, implementat de către UAT orasul Balan, are o valoare totală de 6.404.259,19lei,din care 3.492.194,72 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.
Primăria Oraşului Bălan,cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Harghita, având in vedere prevederile art. 125 şi urm. ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare,
            Ţinând cont de prevederile art. 64 şi art. 65  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|