Anunt
Pentru achiziţie de furnizare energie electrică şi gaze naturale
Anunţ
pentru achiziţie  de furnizare energie electrică şi gaze naturale
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi

 

Primăria oraşului Bălan intenţionează încheierea unui contract de furnizare energie electrică  şi gaze naturale

Procedura selectată:  Negociere fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare – Art. 104, alin 5,  litera c) din OUG 98/2016: ”pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri.......materiile prime şi bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacţionare reglementată şi supravegheată garantează în mod natural preţurile pieţei”


Obiectul achiziţiei:

·         Furnizare energie electrică  JT (joasă tensiune), necesară desfăşurării activităţii U.A.T Oraşul Bălan, Serviciul Public de alimentare cu apă, canalizare şi salubritate şi  Grupul Şcolar Liviu Rebreanu cantitatea estimată: 591 MWh

·         Furnizare gaze naturale pentru U.A.T Oraşul Bălan, Serviciul Public de alimentare cu apă, canalizare şi salubritate,  Grupul Şcolar Liviu Rebreanu  şi Şcoala Gimnazială Geo Bogza cantitatea estimată: 1761 MWh

Se vor încheia 3 contracte de furnizare cu fiecare instituţie în parte.


Criteriul de adjudecare: preţul cel mai scăzut


Durata contractului:

Contractul de furnizare va începe din data de 01.01.2018 şi va avea durata până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor până la data de 30.04.2018.

Se vor încheia 3 contracte de furnizare cu fiecare instituţie în parte.


Condiţii de participare:

Ofertantul va prezenta obligatoriu următoarele documente, înainte de şedinţa de tranzacţionare, la sediul Terminalului BRM Harghita:

1).     Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din OUG nr. 98/2016 -  original.

 

2).     Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167, din OUG nr. 98/2016 – original.

 

3).  Certificat constatator privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate,pensii, şomaj) , eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul".
 

4).  Certificat privind plata taxelor şi impozitelor locale - eliberat de Primăria locală . - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul".

5).  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data procedurii din care să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul".
 

6).  Licenţă de furnizare a energiei electrice emisă de ANRE, conform Legii nr. 123/2012, valabilă la data depunerii ofertelor - copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul".
 

 7) Formularul de ofertă - - original. Valabilitatea ofertei va fi de cel puţin 60 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor.

 

Modul de prezentare a ofertei:

Documentele de calificare  şi oferta  financiară se vor depune prin intermediul platformei Bursei Române de mărfuri în 28.11.2017, ora 10:00, pentru energie electrică, respectiv  28.11.2017, ora 11:00. Ofertanţii trebuie să fie înregistraţi ca membru la Bursa Română de Mărfuri.

Informaţii suplimentare:

Documentaţia de atribuire, inclusiv formularele enumerate anterior, pot fi obţinute de la sediul Primăriei oraşului Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Compartimentul Achiziţii publice. Tel 0266/330325, 0266/330335, int 303.

 

Se aprobă,
Primar
Iojiban Gheorghe
|
|
|
|
|
|