Concurs pentru ocuparea postului vacant
Primăria oraşului Bălan anunţă scoaterea la concurs a următoarului post de personal contractual la Compartimentul CABINET MEDICAL ŞCOLAR
ANUNŢ

 

Primăria oraşului Bălan anunţă scoaterea la concurs a următoarului post de personal contractual la Compartimentul CABINET MEDICAL ŞCOLAR:

- mediator sanitar- 1 post

Poate participa la concurs  persoana care îndeplineşte  următoarele condiţii:

a)      are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)           cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)           are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,adică vârsta de 18 ani îndepliniţi la data susţinerii concursului;
d)           are capacitate deplină de exerciţiu;
e)      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr şirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvâr şite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice pentru ocuparea postului:
Studii generale sau medii absolvite cu diplomă.

 Calendarul procedurii de concurs:

Concursul se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile:

1.     depunerea dosarelor  - până la data de 26 septembrie 2017 inclusiv
2.     în data de 03.10.2017, ora 10 analiza dosarelor;
3.     în data de 05.10.2017 ora 10, proba scrisă; a sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25
4.      Proba de interviu – .09.10.2017, ora 10:00 la sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, CEL MAI TÂRZIU ÎN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2017  candidaţii depun la Biroul resurse umane  din   cadrul Primăriei oraşului Bălan dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; dacă este cazul;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de examinare.

          Bibliografie:

·       Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, art. 1-77; 109-133.

·       Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata. - drepturile şi obligaţiile salariatului; răspunderea salariatului;

·      Legea  nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

·       ORDIN nr. 619 din 14 august 2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002.

·    Hotărârea Guvernului Nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.
 

          Dosarele se depun până la ora 16

În toate cazurile se vor avea în vedere actele normative cu modificările publicate până la data de 30.09.2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  nr. Tel 0266330325.
 

                                                Bălan, 11 septembrie 2017
|
|
|
|
|
|