Anunţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional
Având in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare
ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional

 

            Având in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare,

            Ţinând cont de prevederile art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare ,

            Primăria Oraşului Bălan anunţă ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD  PROFESIONAL SUPERIOR PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE INSPECTOR PRINCIPAL DIN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIC, COMPARTIMENT CONTABILITATE, CASIERIE, GESTIUNE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI BĂLAN , funcţie care va deveni, prin transformare, inspector superior.

 

1. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

            - DATA EXAMENULUI:  26 IUNIE 2017, ORA 09:00, SALA DE ŞEDINŢE A PRIMĂRIEI BĂLAN;

            - DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE: 14 IUNIE 2017

 

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

            a)  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

            b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

            c ) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.”

                           

3. DOSARUL DE EXAMEN

În vederea participării la examen, , candidatul depune la Compartimentul relaţii cu publicul din cadrul Primăriei oraşului Bălan dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

            a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

            b) copie raport de evaluare de pe ultimii 2 ani;

            c) cerere  de participare la examenul de promovare conform Anexei nr. 3 din HG nr. 611/2008;

 

4. ETAPELE EXAMENULUI D EPROMOVARE:

 

Examenul va consta in 3 etape: verificare îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, proba scrisa, si interviul. Examenele vor avea loc la sediul Primăriei Oraşului Bălan, str 1 Decembrie nr. 25 , in data de 26.06.2017, ora 09 : 00  (proba scrisa), iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi compartimentului de resurse umane.

 

5. BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

- Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

-Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii;
|
|
|
|
|
|