Concurs pentru posturile vacante la Serviciul Public
Concurs pentru posturile vacante la Serviciul Public
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENATRE CU APĂ, DE CANALIZARE ŞI SALUBIRZARE BĂLAN cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante
ANUNŢ
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENATRE CU APĂ, DE CANALIZARE ŞI SALUBIRZARE BĂLAN   cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată   a următoarelor  posturi contractuale  vacante:

 
 
Referent -casier – 1 post
Muncitor necalificat – 10 posturi
 

Poate participa la concurs  persoana care îndeplineşte  următoarele condiţii:

a)      are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)           cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)           are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,adică vârsta de 18 ani îndepliniţi la data susţinerii concursului;

d)           are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr şirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvâr şite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 

Criterii specifice pentru ocuparea postului:
 

Nivelul studiilor: medii pentru postul de referent şi studii elementare obligatorii pentru muncitor necalificat.

Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară

Calendarul procedurii de concurs:


Concursul se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile:


1.     în data de 01.02.2017 - aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, precum şi a datelor de depunere
2.     în data de 22.02.2017, ora 10 analiza dosarelor;
3.     în data de 24.02.2017 ora 10, proba scrisă; - sala de şedinţe primărie
4.     în data de 27.02.2017. ora 10 proba de interviu

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii depun la Biroul resurse umane  din cadrul Primăriei oraşului Bălan dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)     copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; dacă este cazul;

e)    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)          curriculum vitae;

h)          alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de examinare.

 

Bibliografie:
 

1. PENTRU POSTUL DE REFERENT  - CASIER

 

·        Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

·        Decret nr. 209/1976 al operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste

·        Codul Muncii – drepturile şi obligaţiile angajaţilor, timpul de lucru

·        LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

·        Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006,

·        Legea serviciului de salubrizare al localităţilor nr. 101/2006

 

2. PENTRU POSTURILE DE MUNCITORI  NECALIFICAŢI

 

·         Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

·         Codul Muncii - drepturile şi obligaţiile angajaţilor, timpul de lucru

·         Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare,  Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;

 

          Dosarele se depun până la ora 16 la compartimentul relaţii cu publicul pînă la data de 15 februarie 2017.

În toate cazurile se vor avea în vedere actele normative cu modificările publicate până la data de 31.01.2017.


Relaţii suplimentare se pot obţine la  nr. Tel 0266 330 325.


                                      Şef serviciu
                                      Raţă Florin
|
|
|
|
|
|