Anunţ pentru achiziţie directă - contract de lucrări
Anunţ pentru achiziţie directă - contract de lucrări
Primăria oraşului Bălan intenţionează încheierea unui contract de lucrări prin achiziţie directă având ca obiect:
REABILITARE ACOPERIŞ GRĂDINIŢA NR. 1 FLOARE DE COLŢ–CENTRU DE ZI PT. COPII, Cod CPV 45261210-9
Anunţ pentru achiziţie directă - contract de lucrări
În atenţia operatorilor economici interesaţi


Primăria oraşului Bălan intenţionează încheierea unui contract de lucrări prin achiziţie directă având ca obiect:
REABILITARE ACOPERIŞ GRĂDINIŢA NR. 1 FLOARE DE COLŢ
–CENTRU DE ZI PT. COPII
Cod CPV 45261210-9


Condiţii contract:
1. Perioada de execuţie a lucrărilor nu va fi mai mare de 25 zile de la semnarea contractului
2. Garanţia de participare: 500 lei
3. Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului constituită pe o perioadă de minim 3 ANI de la terminarea lucrărilor.

Criteriul de adjudecare: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE – PREŢ

Condiţii de participare: Documentele solicitate de Primăria oraşului Bălan vor fi următoarele:
Prezentarea unei Declaraţii pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Prezentarea unui certificat de atestare fiscală (în original sau copie cu menţiunea conform cu originalul) eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriele de pe raza căreia societatea îşi are sediul social, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, către bugetul de stat.
Prezentarea unui certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale (în original sau copie cu menţiunea conform cu originalul) că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor.
Prezentarrea unei Declaraţii pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Prezentarea unei Declaraţii pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Prezentarea unui certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data şi ora limită de depunere a ofertelor.
Lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani din care să rezulte că a executat lucrări similare
Ofertantul trebuie să facă dovada că are la dispoziţie, pe perioada de implicare efectivă în execuţia lucrărilor un responsabil tehnic cu execuţia construcţiei care să deţină Autorizare RTE emisă de Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cu prevederile art 21 alin 2 lit (b) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Modul de prezentare a ofertei:
Propunerea tehnică şi financiară se va depune în plic închis, într-un exemplar original, la sediul Primăriei oraşului Bălan – Registratură, data limită pentru depunerea ofertei este de 01.09.2015, ora 10:00. Ofertele se vor deschide în aceeaşi zi la ora 10:30 în Sala de Şedinte.

Informaţii suplimentare:
Documentaţia de atribuire, inclusiv formularele enumerate anterior, pot fi obţinute de la sediul Primăriei oraşului Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Compartimentul Achiziţii publice. Tel 0266/330325, 0266/330335, int 303.

Se aprobă,
Primar
Iojiban Gheorghe
|
|
|
|
|
|