Concursul pentru ocuparea postului: Şofer microbuz şcolar- personal contractual
Concursul pentru ocuparea postului: Şofer microbuz şcolar- personal contractual
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant: Şofer microbuz şcolar- personal contractual - din cadrul Primăriei oraşului Bălan
ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant:

Şofer microbuz şcolar- personal contractual - din cadrul Primăriei oraşului Bălan

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,adică vârsta de 18 ani îndepliniţi la data susţinerii concursului;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr şirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvâr şite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice pentru ocuparea postului:

Permis categoria D şi atestat profesional.

Calendarul procedurii de concurs:

Concursul se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile:

1.     în data de 08.04.2016 - aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a bibliografiei, precum şi a datelor de depunere
2.     în perioada 11.04.2016 – 22.04.2016  depunerea dosarelor;
3.     în data de 25.04.2016, ora 10 analiza dosarelor;
4.     în data de 29.04.2016, ora 10, proba scrisă;

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii depun la Biroul resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Bălan dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; dacă este cazul;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de examinare.

Bibliografie:

· Codul muncii, art. 241-265;
· Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
· OUG nr. 195/2002 priivnd circulaţia pe drumurile publice;
· ORDONANŢĂ nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora ;

Dosarele se depun până la ora 16 la compartimentulsecretariat.

În toate cazurile se vor avea în vedere actele normative cu modificările publicate până la data de 29.02.2016.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. Tel 0266 330 325.
|
|
|
|
|
|