ANUNT DE ATRIBUIRE
Anunţ de atribuire a contractului de concesiune având ca obiect terenul situat in intravilanul Oraşului Bălan , str.Oltului ,în suprafaţă de 12.000 mp,nr.cadastral 50595,CF nr.50595,aflat in domeniul privat al Oraşului Bălan
 1.Informaţii generale privind concedentul : UAT Or. Bălan, cu sediul in Or.Bălan Str.1 Decembrie, nr.25, Jud. Harghita, cod fiscal 4367612, Tel. +40-266-330.335, Fax +40-266-330.325, e-mail office@orasulbalan.ro, site www.orasulbalan.ro, reprezentat de Iojiban Gheorghe, având funcţia de primar. Persoană de contact: Toader Ovidiu  -secretar general  UAT oraş Bălan  ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|