Anunţ de licitaţie publică
Obiectul concesiunii este terenul situat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul public.

1.      UAT Oraşul Bălan, cu sediul în Or. Bălan, Str.1 Decembrie, nr.25, Jud. Harghita, cod fiscal 4367612, Tel. +40-266-330.335, Fax +40-266-330.325, e-mail office@orasulbalan.ro, site www.orasulbalan.ro, reprezentat de Iojiban Gheorghe, având funcţia de primar.

2.      Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

            Obiectul concesiunii este terenul situat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul public.

            Concesionarul are obligaţia de a  exploata terenul care formează obiectul concesiunii în sensul de a realiza o investiţie prin care să creeze locuri de muncă, aspect care reprezintă un interes local comunitar primordial.

            Temei legal: OUG nr. 57/2019 privind Codul administrati şi HCL nr. 17/18.02.2020 privind aprobarea concesiunii prin licitaţie publică a terenuluisituat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul public.

3.      Informaţii privind documentaţia de atribuire:

            Documentaţia de atribuire se transmite de către concedent în format electronic, în termen de maxim 5 zile de la solicitarea persoanei interesate.

4.      Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

            Persoana interesată poate intra în posesia documentaţiei de atribuire pe baza unei cereri scrise şi a dovezii achitării taxei pentru caietul de sarcini, transmise în format electronic la adresa de e-mail office@orasulbalan.ro .

5.      Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentaţia de atribuire:

            Preţul caietului de sarcini este de 50 lei şi se achită în contul concedentului: Oraşul Bălan, cont RO24TREZ3515006XXX004248 deschis la Trezoreria Miercure Ciuc.

6.      Informaţii privind ofertele:

            Data limită de depunere a ofertelor este: 30.04.2020 ora 12:00

            Ofertele se vor depune prin expedierea lor , prin poştă cu confirmare de primire sau prin curier rapid.Adresa la care trebuie expediate ofertele este sediul Primăriei Oraşului Bălan situat în Or. Bălan, Str.1 Decembrie, nr.25, jud. Harghita, cod poştal 535200. Ofertanţii îşi vor vor lua toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrtaă de către concedent până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv data de 30 aprilie 2020 ora 12.

            Oferta se va depune în două exemplare.

7.      Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către ofertanţi: 22.04.2020 . Concedentul va răspunde solicitării cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

8.      Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.04.2020,  ora 14:00 la sediul Primăriei Oraşului Bălan, situat în Or. Bălan, str.1 Decembrie, nr.25.

9.      Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

            Acţiunea în justiţie se poate introduce la Tribunalului Harghita, cu sediul în Or. Miercurea Ciuc,  Str. Szasz Endre, nr.6, Jud. Harghita, cod poştal 530132, Tel.0266371616, fax 0266314482, e-mail tr-harghita@just.ro .

10.  Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2020.

 

       Primar                                                                       Secretar General al UAT Bălan

Iojiban Gheorghe                                                                          Jur. Toader Ovidiu
|
|
|
|
|
|