DISPOZITIE CONVOCARE ORDINARA 18 februarie 2020
DISPOZITIA Nr.114/2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 18 februarie 2020,ora 15:00 
 Primarul  orasului Balan d-l. Iojiban Gheorghe ,avand in vedere referatul  cu nr.826/12.02.2020 al secretarului general al Orasului Balan
  Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan intocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinde de lucru 
 Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute  de art. 136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ,in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara  ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|