DISPOZIŢIA Nr. 288 / 2019 privind convocarea Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară în data de 23 septembrie 2019, ora 16:00
Primarul oraşului Bălan, d-l Iojiban Gheorghe ,
Având în vedere referatul cu nr. .4748 ./18.09 /2019 al secretarului Oraşului Bălan;
Constatând faptul că proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
În vederea întrunirii în plen a Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară;
În baza prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a) , art. 134 alin. (1) lit. a ), alin. (2), alin. (3) şi alin. (5) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul art. 155 alin. (1) lit. b ) coroborat cu alin. (3) lit. b ) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, emit prezenta:     ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|