ANUNŢ privind organizarea concursului / examenului de promovare în grad profesional
Primăria Oraşului Bălan,cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Harghita, având in vedere prevederile art. 125 şi urm. ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare,
            Ţinând cont de prevederile art. 64 şi art. 65  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
ANUNŢĂ ORGANIZAREA CONCURSULUI / EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL  IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARUL PUBLIC după cum urmează:
 

1.      Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor , compartiment evidenţa persoanei:

 - 1 funcţie publică de execuţie din inspector clasa I grad profesional principal în inspector clasa I grad profesional superior

 2.      Serviciul economic, compartiment taxe şi impozite, executări silite:

           - 2 funcţii publice de execuţie din inspector clasa I grad profesional principal în inspector clasa I grad profesional superior

 

I. DESFĂŞURAREA  CONCURSULUI / EXAMENULUI DE PROMOVARE :

 

- Data probei scrise:  28 mai 2019, ora 10:00,  Sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Harghita;

- Data probei de interviu: 30 mai 2019, ora 10:00, Sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Harghita;

 

II. DOSARUL DE CONCURS / EXAMEN

 

            În vederea participării la concurs/ / examen, în conformitate cu art. 127 din HG nr. 611/2008 , candidatul depune la Compartimentul relaţii cu publicul din cadrul Primăriei oraşului Bălan dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

            a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

            b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

            c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008;

 

       Dosarul de concurs/ examen  se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, respectiv până la data de 14 mai 2019 ora 16.

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

            a)  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

            b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani  îm care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

            c ) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii nr. 188/1999 priivnd Statutul funcţionarilor publici,r epublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                           

 

IV. BIBLIOGRAFIE:

 

1. Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor , compartiment evidenţa persoanei:

 - Constituţia României

 - Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici - art.27-49; art. 62 indice 1 -71; art. 75-106;

- Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - art.1-77 si art.109-133;

- HG nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil ;

- HG 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ;

- OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*), republicată;

 

2. Serviciul Econimic, compartiment taxe şi impozite, executări silite:

2.1. Pentru activitatea specifică de contabilitate:

- Constituţia României

 - Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici -   art.27-49; art. 62 indice 1 -71; art. 75-106, republicată;

- Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - art.1-77 si art.109-133;

-  Legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale;

-  HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului pentru clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

- Legea
- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

2.2. Pentru activitatea specifică de taxe şi impozite, executare silită:

- Constituţia României

 - Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici -   art.27-49; art. 62 indice 1 -71; art. 75-106, republicată;

- Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - art.1-77 si art.109-133;

-  Legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

- Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal – Tiltul IX – Impozite şi taxe locale;

- HG nr. 1 /2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal -Tiltul IX – Impozite şi taxe locale;

 
            În toate cazurile se vor avea în vedere actele normative actualizate la data de 30 aprilie 2019.

 

Pentru detalii suplimentare: Toader Ovidiu, secretar UAT Bălan, tel. 0266330325; email: office@orasulbalan.ro.
|
|
|
|
|
|