Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pe raza oraşului Bălan
DISPOZIŢIA  nr.  180    / 2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pe raza oraşului Bălan, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru  membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
Primarul oraşului Bălan,d-l Iojiban Gheorghe ;

            În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru  membrii din România în Parlamentul Euroepan din anul 2019;

Văzând referatul secretarului oraşului Bălan cu nr. 2204 /24.04.2019 prin care se propune emiterea dispoziţiei primarului pentru stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral;

            În baza art. 40 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul Europrean, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 8 lit. d) din HG nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European în anul 2019; pct. 51 din Anexa la HG nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilro necesare pentru alegerea membrilor  din România în Parlamentul European în anul 2019; OUG nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European în anul 2019; art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil;Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;

             În temeiul art.63 alin 1 lit. a ) şi alin. 2  ;  art.68 alin.1 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. a ) din Legea nr.215/2001-Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, emit prezenta:

            

DISPOZIŢIE:
 

Art 1. Se aprobă stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pe raza oraşului Bălan, în vederea organizării şi desfăşurării  alegerilor pentru  membrii din România în Parlamentul Euroepan din anul 2019, după cum urmează:

 

A)  Pe strada 1 Decembrie:

·        zona nordică a oraşului – blocul 9 A pe panouri special amenajate;

·        Zona centrală a oraşului- Clădirea "Loto", pe panouri special amenajate

·        Zona centrală a oraşului – blocul 32 A pe panouri special amenajate

·        Zona sudică a oraşului- Bloc 62, pe panouri special amenajate

·        În faţa Primăriei oraşului Bălan- Bloc 24 A, pe panouri special amenajate

 

B) Pe strada Florilor:

·        Zona central – sudică  a oraşului- vizavi cu Blocul 56, pe panouri special amenajate

·        Zona sudică  a oraşului- vizavi cu Blocul 66, pe panouri special amenajate

 

            Art.2. Afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau al deţinătorilor locurilor respective.

            Art.3.  (1)Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei. 

                        (2) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic.

            Art.4.  Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alinaţă eletorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori candidat independent care participă la alegeri poate aplica un singur afiş electoral care nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

            Art.5. Prezenta dispozitie se comunică la Institituţia Prefectului - Judeţul Harghita,   Poliţiei Oraşului Bălan, Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi prin publicare pe pagina de internet a Oraşului Bălan.

            Art.6. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul oraşului Bălan în termen de 30 de  zile de la comunicare , iar în cazul în care contestatorul este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei, se poate adresa instanţei de contencios administrativ în termen de 6 luni de la data primirii răspunsului la contestaţia sa sau de la data la care ar fi trebuit să primească răspuns.

 

                                                            Bălan la, 24.04.2019

 

                                                PRIMAR ,

                                                Iojiban  Gheorghe
|
|
|
|
|
|