DISPOZIŢIA Nr. 152 / 2019 privind convocarea Consiliului Local Bălan în şedinţă ordinară în data de 19 martie 2019
Primarul oraşului Bălan, d-l Iojiban Gheorghe ,
Având în vedere referatul cu nr. .1409 /2019 al secretarului Oraşului Bălan;
În vederea întrunirii în plen a Consiliului Local Bălan în şedinţă ordinară,
În baza prevederilor art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul art. 39 alin 1 şi art. 68 alin 1 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. a ) din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Bălan în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ în data de MARŢI , 19 MARTIE 2019 ora 15:00, la Sala de şedinţe a Consiliului Local Bălan.
Art.2. Şedinţa va fi publică şi va avea următoarea ordine de zi:

1.
Aprobarea HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Bălan pentru perioada martie - mai 2019 . ( iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).
2.
Aprobarea HCL privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 21 februarie 2019. ( iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).
Maj. simplă
3.
Declaraţii politice.

4.
Întrebări şi interpelări.

5.
Analizarea adresi nr. 397/08.03.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita cu privire la Reţeaua Şcolară din oraşul Bălan începând cu anul şcolar 2019 -2020.

6.
Aprobarea HCL privind aprobarea constituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat. ( iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

7.
Aprobarea HCL privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţie de locuinţe din fondul locativ al oraşului Bălan .(iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

8.
Aprobarea HCL pentru modificarea ţi completarea HCL nr. 125 /2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019.(iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

9.
Aprobarea HCL privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Oraşului Bălan pentru anul 2019. ( iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

10.
Aprobarea HCL pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 14/2019 a Consiliului Local al Oraşului Bălan privind aprobarea excedentului bugetar total al bugetului local al Oraşului Bălan şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru modifcarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Bălan nr. 2/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar total al bugetului local al Oraşului Bălan , precum şi a excedentului bugetar total al extrabugetului local al Oraşului Bălan. (iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

11.
Aprobarea HCL privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul Oraşului Bălan pe anul 2018. (iniţiator Primar Iojiban Gheorghe ).

12.
Alte probleme curente


Art.3. Materialele de şedinţă sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate în consultarea acestora, la biroul secretarului oraşului Bălan.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a acestei dispoziţii se însărcinează secretarul UAT Bălan.
Art.5. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, precum şi membrilor Consiliului Local Bălan.
Art.6. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la afişare sau comunicare la Primarul Oraşului Bălan. În cazul în care contestatorul este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei, se poate adresa instanţei de contencios administrativ în termen de 6 luni de la data primirii răspunsului la contestaţia sa sau de la data la care ar fi trebuit să primească acest răspuns.

Bălan, 14.03.2019

Primar
Iojiban Gheorghe
|
|
|
|
|
|