Prelungire termen selectie parteneri

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI -PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE DOSARE
în cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă,
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale HG 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ale prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, oraşul Balan anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public şi privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă, apelul Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale „AP 4/PI 9.v/OS 4.16”.
Având în vedere faptul că, până la această dată nu s-a depus la sediul UAT Bălan nici un dosar şi s-a prelungit termenul limită de depunere a cererii de finanţare,
! Se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor de înscriere pentru potenţialii parteneri cu 10 zile lucrătoare. Astfel, calendarul de realizare a selecţiei de parteneri se va modifica, după cum urmează:

· Emiterea Actului administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor: cel târziu 02.11.2018.
· Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 02.11.2018 
  Data limită a depunerii Dosarului de înscriere 07.12.2018, ora: 12:00
  Data emiterii Raportului procedurii de selecţie: 07.12.2018
  Data publicării Anunţului cu privire la rezultatul procedurii de selecţie: 07.12.2018
  Depunere contestatii: data limita – 12.12.2018;
  Rezolvarea contestatiilor, anuntarea rezultatelor finale si transmiterea adresei de acceptare a partenerilor: 17.12.2018
Celelalte termene şi condiţii rămân neschimbate.
Persoana de contact: Robert Kovacs, e-mail: lycornhere@yahoo.com, tel. 0740159334
|
|
|
|
|
|