ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI în cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale HG 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ale prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, oraşul Balan anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public şi privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă, apelul Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale „AP 4/PI 9.v/OS 4.16”.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectat în vederea construirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect sunt specificate în Ghidurile POCU: Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi Ghidul Solicitantului Condiţii specifice – apelul Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Obiectivul specific al programului: acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile şi în vederea combaterii sărăciei. Conform Legii economiei sociale, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor din categorii vulnerabile, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

Obiectivul general al proiectului: sprijin pentru înfiinţarea a 21 întreprinderi sociale în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile şi în vederea combaterii sărăciei in regiunea Centru

Scopul cererii de finantare: Dezvoltarea economiei sociale in orasul Bălan şi în regiunea Centru, care să contribuie la creşterea ocupării şi diminuarea numărului de persoane vulnerabile

Grupul ţintă cuprinde cel putin 110 persoane care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială,

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţi eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, precum şi activităţile transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

 

Activităţile principale ale proiectului vor fi următoarele:

A0. Managementul proiectului;

A1.  Sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale

Activitatea 1.1. Informarea publicului cu privire la acţiunile derulate în cadrul proiectului

Activitatea 1.2. Selectarea grupului ţintă ce va participa la acţiunile de sprijin organizate

Activitatea 1.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică

Activitatea 1.4. Alte activităţi de sprijin oferite în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale - cursuri de perfecţionare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social, justificate prin certificate de absolvire

Activitatea 1.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului

 

A2. Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcţionării întreprinderilor sociale

Activitatea 2.1. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entităţile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri

Activitatea 2.2. Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Activitatea 2.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entităţile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 2.4 Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate

 

A3. Implementarea de actiuni in vederea dezvoltarii economiei sociale

Activitatea 3.1 Crearea şi consolidarea de parteneriate cu actorii relevanţi de pe piaţa forţei de muncă, din sistemul de învăţământ/ de asistenţă medicală/de asistenţă socială/ servicii de ocupare sau din administraţia locală/ centrală, în vederea creşterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile

 

 

Criterii de selectie a partenerilor:

 

Partenerii pot fi:

·         entităţi ale economiei sociale, reţele, uniuni, federaţii din sectorul economiei sociale;

·         alte entităţi relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizaţii patronale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie, ONG-uri;

 

Criteriile de eligibilitate, inclusiv cele privind capacitatea tehnică, vor fi evaluate la nivelul parteneriatului, după cum urmează:

-          condiţiile privind capacitatea financiară vor fi evaluate la nivelul fiecărei entităţi componente a parteneriatului, conform condiţiilor stipulate în Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Condiţiile privind capacitatea tehnică trebuie îndeplinite de cel putin unul din membrii parteneriatului care realizează în proiect activitatea/activităţile care reclamă dovedirea capacităţii tehnice: activităţi de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri. Având în vedere gradul de complexitate ridicat al unui proiect elaborat în condiţiile acestui apel de proiecte, oricare din activităţile mentionate anterior poate fi realizată de unul sau mai mulţi parteneri. În cazul în care una dintre activităţile menţionate anterior este realizată de mai mulţi parteneri, cel puţin unul dintre aceştia trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiei privind capacitatea tehnică (activităţi de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activităţi ce presupun gestionarea de resurse financiare).

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ:

-        Condiţiile din Ghidul Solicitantului Condiţii specifice – apelul Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

-        Condiţiile generale de eligibilitate privind partenerii (Ghidul solicitantului, Condiţii generale, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020):

a.       Partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere ale acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerilor NU se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum e definit de legislaţia naţională şi comunitară in vigoare;

b.      NU se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/POCU responsabil sau nu au furnizat aceste informaţii;

c.       Partenerii NU se afla pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanţare;

d.      Partenerii sunt organizaţii cu personalitate juridică din  România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri (respectiv activităţi de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activităţi ce presupun gestionarea de resurse financiare) 

e.       Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor de mai sus;

f.        Partenerii trebuie să fie implicaţi cel puţin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor .

 

 

Capacitatea operaţională

 

Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă şi experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului în care va fi implicat, probată cu documente justificative (activităţi de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activităţi ce presupun gestionarea de resurse financiare ).

 

Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

 

Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos:

Criterii de selecţie
Punctaj maxim
1.Capacitatea operaţională şi financiară
50 puncte
 
1.1 1.1Resurse umane:
30 puncte
 
1.1.1.1.1 Minim doi experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).

-         2 experţi– 5 puncte

-         3 experţi– 10 puncte

-         Mai mult de 3 experţi – 15puncte
15 puncte
1.1.2 Evaluarea calitativă a experienţei din CV

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 1 an)  –  5 puncte

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 2 ani)     – 10 puncte

Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani)          – 15 puncte
15 puncte

1.2 Situaţia financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

Până la 10.000 euro - 5 puncte

Între 10.000 si 50.000 euro - 10 puncte

Peste 50.000 euro - 20 puncte
       20 puncte
2. Capacitatea profesională
20 puncte
 
2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană de către partener

Intre 1-2 proiecte  – 5 puncte

Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte

 

2.2 Dovada experienţei partenerului în domeniul activităţilor proiectului

 6 luni - 1 an – 5 punct

 Intre 1-2 ani – 7 puncte

 Peste 3 ani – 10 puncte
10 puncte


3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului
30 puncte
 
Numărul de activităţi principale  (I, II sau III) în care partenerul se va implica si pentru care prezinta dovezi privind experienta de minim 6 luni in domeniul activitatilor şi autorizări/acreditări

1 activitate – 20 puncte

2 activităţi  – 30 puncte
30 puncte
 
TOTAL
100 puncte
Dosarul de participare:

Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi stampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica: “In atenţia Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Bălan, pentru selecţia de parteneri POCU Axa prioritara nr. 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9.ii: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general,  Obiectivul Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, apelul Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16”

 

Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Balan.

Persoana de contact: Robert Kovacs, e-mail: lycornhere@yahoo.com, tel. 0740159334

 

Dosarele vor conţine:

În copie, semnat, stampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

a. Certificatul Constatator valabil la data depunerii (operatori economici)/ Certificatul de Înregistrare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (organizaţii neguvernamentale)

b. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect

c. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului (operatori economici)

d. Rezultatul exerciţiului financiar pentru ultimii 3 ani – bilanţ contabil şi contul de profit şi pierderi, vizate şi înregistrate de organul competent


In original:

e. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale

f. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale

g. Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;

h. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi stampilată de către reprezentantul legal) prin care işi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului şi susţinerea cotei de co-finanţare aferentă, în funcţie de tipul de entitate;

i. Nota justificativă care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul partenerului/partenerilor în implementarea proiectului (conform Ghidul Solicitantului – Orientari Generale)

j. Fişa partenerului şi o Scrisoare de intenţie (conform modelelor ataşate în Anexa 1 şi Anexa 2) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal, cu precizările de mai jos).

Nota justificativa va fi însoţită de:

·         CV-urile in format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de candidat pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert

·         Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului)

·         Portofoliul de proiecte/contracte similare

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie activităţile cadru ale proiectului în care doreşte să se implice şi pentru care dispune de autorizările / acreditările (dacă este cazul), resursele materiale si umane necesare. Va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maximum 2 pagini format A4, Times New Roman 12).

De asemenea, candidatul va preciza în cuprinsul Notei justificative, menţionată la punctul j. de mai sus, contribuţia sa în parteneriat şi plus-valoarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului – Orientari Generale).

 

Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba romana şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi stampilă), după caz.

NOTA: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei anexată prezentei proceduri. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin de 65 de puncte.

Rezultatul selecţiei va fi publicat atât la sediul Primăriei Balan, jud. Harghita, Strada 1 Decembrie nr. 25, Bălan 535200, cât şi pe siteul primariei , iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Soluţionarea contestaţiilor:

Eventualele contestaţii se pot depune începând cu ziua imediat următoare comunicării rezultatelor până la data limită precizată în anunţ. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate la sediul Primăriei Balan, jud. Harghita, Strada 1 Decembrie nr. 25, Bălan 535200, în termen de 5 zile de la data soluţionării acestora.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Unitatea Administrativ Teritoriala a oraşului Balan, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natura financiară, sau de orice alta natură, pentru niciuna dintre părţi.

Primăria Balan îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.

La momentul depunerii dosarului de participare la selecţia de parteneri, fiecare participant are obligaţia să deţină semnătura electronică aferentă platformei MYSMIS.

După finalizarea selecţiei de parteneri aceştia vor avea obligaţia de a numi doua persoane pentru a oferi informaţii în legătură cu parteneriatul şi completarea câmpurilor aferente partenerului din cadrul aplicaţiei MYSMIS.

 

Termene de realizare:

·         Emiterea Actului administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor: cel târziu 02.11.2018.

·         Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 02.11.2018

·         Data limită a depunerii Dosarului de înscriere 19.11.2018, ora: 12:00

·         Data emiterii Raportului procedurii de selecţie: 19.11.2018

·         Data publicării Anunţului cu privire la rezultatul procedurii de selecţie: 19.11.2018

·         Depunere contestatii: data limita – 23.11.2018;

·         Rezolvarea contestatiilor, anuntarea rezultatelor finale si transmiterea adresei de acceptare a partenerilor: 26.11.2018
 

Persoana de contact: Robert Kovacs, e-mail: lycornhere@yahoo.com, tel. 0740159334

Documente conexe

Anexa 1 – model Scrisoare de intenţie

Anexa 2 – model Fişă partener

Anexa 3 – Grila de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 4 – Grila evaluare şi selectare a ofertanţilor

 

Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENŢIE

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Balan, jud. Harghita. În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanţare pe Axa prioritară nr. 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9.ii: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general,  Obiectivul Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, apelul Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16””________________ (denumirea organizaţiei) îşi exprimă intenţia de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema: _______________________________________________________________________

La activităţile: ________________________________________________________________________ Precizăm că ___________________________(denumirea organizaţiei) se încadrează în categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru Axa prioritara_______

În cadrul acestor activităţi ne propunem să aducem următoarea contribuţie: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse material pentru implementarea activităţilor unui proiect din POCU. Declar pe proprie răspundere că:

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese

B. Nu figuram in evidenţele fiscale cu restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu avem datorii fiscale

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptaţi ca organizaţia noastră să devină partener în cadrul unui proiect cu tema şi activităţile menţionate.

Numele şi prenumele reprezentantului legal

 

Data …………………………………………………………………….

Semnatura ………………………………………………….                                          Ştampila

 


Anexa nr.2

FIŞA PARTENERULUI

Denumire organizaţie
 
Acronim
 
Cod de înregistrare fiscală
 
Număr de înregistrare in Registrul Comerţului
 
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
 
Anul înfiinţării
 
Cifra de afaceri
Pentru ultimii 3 ani
Date de contact(adresă, tel., fax, e-mail)
 
Persoana de contact(nume, poziţia în organizaţie)
 
Tema de proiect pentru care aplica
 
Descrierea activităţii organizaţiei, relevanta pentru acest proiect
Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al organizaţiei se regăseşte prestarea de servicii de natura celor  care  sunt necesare implementării proiectului, conform cu tema şi activităţile la care doriţi să fiţi partener
Activitatea /activităţile din cadrul proiectului în care doriţi să vă implicaţi(conform Ghidului)
Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a dumneavoastră în activităţile proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu tema aleasă de ofertant

Vă rugăm să precizaţi pentru fiecare activitate pe care o puteţi asuma în cadrul proiectului, pe scurt, documentul/documentele care probează experienţa dvs. anterioară de minim 6 luni şi, dacă este cazul, numarul, data şi emitentul autorizaţiei / acreditării relevante.
Resurse umane
Se va trece nr.  total  de  angajaţi,  din  care personalul relevant pentru implementarea activităţilor în care ofertantul doreşte să se implice si pe care le-a menţionat mai sus
 

Detaliaţi în tabelul de mai jos experienţa anterioară relevantă pentru activităţile din cadrul proiectului în care doriţi să va implicaţi şi/sau în proiecte cu finanţare nerambursabilă:

 

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare/contract servicii)
 
ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare) / Contract servicii
 
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant/beneficiar/ partener/contractor)
 
Obiectivul proiectului
 
Stadiul implementării proiectului
Implementat sau in curs de implementare
Durata implementării proiectului
 
Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului
 
Valoarea totală a proiectului
 
Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)
 
Numele instituţiei finanţatoare
 
 

Notă

 

Rubricile vor fi integral completate.
 

Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea şi asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal                                                          Data

 

…………………………………………………………………….

 

Semnătura ………………………………………Ştampila

 

 

Anexa nr. 3
 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAŢILOR

 

Criteriu calificare
DA
NU
I.               Conformitatea documentelor
 
 
Au fost depuse de către candidat ambele documente solicitate (Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului)
 
 
Documentele solicitate respecta modelul publicat pe site-ul primăriei
 
 
Rubricile Fişei partenerului sunt integral completate
 
 
II.             Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităţilor proiectului
 
 
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener
 
 
Are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare

nerambursabilă si/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul

activităţilor proiectului.
 
 
Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect
 
 
III.           Conduita candidatului
 
 
Nu este subiect al unui conflict de interese
 
 
Şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii fiscale
 
 

Notă

Candidatul se considera calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”
 

 

Anexa nr. 4

GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANŢILOR

Criterii de selecţie
Punctaj maxim
1.      Capacitatea operaţională şi financiară
50 puncte
 
1.1 1.1Resurse umane:
30 puncte
 
1.1.1.1.1 Minim doi experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).

-         2 experţi– 5puncte

-         3 experţi– 10puncte

-         Mai mult de  3 experţi – 15puncte
15 puncte
1.1.2 Evaluarea calitativă a experienţei din CV

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 1 an)  –  5 puncte

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 2 ani)     – 10puncte

Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani)          – 15puncte
15 puncte
1.2 Situaţia financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

Până la 10.000 euro - 5 puncte

Între 10.000 si 50.000 euro - 10 puncte

Peste 50.000 euro - 20 puncte
       20 puncte
2. Capacitatea profesională
20 puncte
 
2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanţare europeană de către partener

Intre 1-2 proiecte  – 5 puncte

Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte

 

2.2 Dovada experienţei partenerului în domeniul activităţilor proiectului

 1 an – 1 punct

 Intre 2-3 ani – 5 puncte

 Peste 3 ani – 10 puncte
10 puncte

 
 
3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului
30 puncte
 
Numărul de activităţi principale în care partenerul se va implica si pentru care prezinta dovezi privind experienta de minim 6 luni in domeniul activitatilor şi autorizări/acreditări

1 activitate – 15 puncte

2 activităţi  – 30 puncte
30 puncte
 
TOTAL
100 puncte

Notă
Prin activităţi principale se înţeleg acele acţiuni care au drept rezultat nemijlocit obţinerea output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.
|
|
|
|
|
|