Anunţ Achiziţie Directă Servicii de proiectare
Anunţ Achiziţie Directă Servicii de  proiectare
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIŢIA: ÎNTOCMIRE  PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUŢIE, DTAC PENTRU AMENAJAREA ZONEI CENTRALE DIN VECINĂTATEA CASEI DE CULTURĂ DIN ORAŞUL BĂLAN ÎN ZONĂ DE RECREERE

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

U.A.T.  ORAŞUL  BĂLAN, oraşul Bălan, jud. Harghita, str. 1 Decembrie, nr. 25, CUI 436761 vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect achiziţia:

ÎNTOCMIRE  PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUŢIE, DTAC PENTRU AMENAJAREA ZONEI CENTRALE DIN VECINĂTATEA CASEI DE CULTURĂ DIN ORAŞUL BĂLAN ÎN ZONĂ DE RECREERE, INCLUSIV ASIATENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI
MODALITATEA DE ACHIZIŢIE

Achiziţia se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin Achiziţie directă.

 Oferta financiară va fi postată de către toţi ofertanţii interesaţi în catalogul electronic disponibil în S.E.A.P, până la data depunerii ofertelor, respectiv data de 05.02.2018, orele 10.00. Oferta va avea denumirea:  ÎNTOCMIRE  PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUŢIE, DTAC PENTRU AMENAJAREA ZONEI CENTRALE DIN VECINĂTATEA CASEI DE CULTURĂ DIN ORAŞUL BĂLAN ÎN ZONĂ DE RECREERE şi se va preciza şi nr. anunţului de publicitate.

Achiziţia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic de servicii şi produse disponibil în SEAP.

Condiţii de participare:


Ofertantul va prezenta înaintea termenului de depunerea ofertei (05.02.2018) în catalogul electronic disponibil în SEAP, obligatoriu, următoarele documente:
·         Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din OUG nr. 98/2016 -  cu menţiunea „conform cu originalul".

·         Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167, din OUG nr. 98/2016 –  cu menţiunea „conform cu originalul".

·         Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 şi art 60 din OUG nr. 98/2016 -  cu menţiunea „conform cu originalul".

·     Declaraţie privind evitarea conflictului de interese

·         Certificat constatator privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate,pensii, şomaj) , eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul".

·         Certificat privind plata taxelor şi impozitelor locale - eliberat de Primăria locală cu menţiunea „conform cu originalul".

·         Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data procedurii din care să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul".

·         Ofertantul trebuie să  prezinte informaţii pentru principalele servicii prestate în ultimii 3 anui din care să reiasă  că au fost prestate servicii similare.
Aceste documente vor fi transmise până la data de 05.02.2018, prin mail la office@orasulbalan.ro, sau fax la: 0266-330325
Criteriul de atribuire stabilit este „Preţul cel mai scăzut”.
Valoarea totală estimată a achiziţiei: este de 12.000 lei fără T.V.A
Valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei.

Garanţia de bună execuţie : Garanţia de bună execuţie va fi de 10 % din valoarea contractului. Aceasta va fi constituită prin deschiderea unui cont special în termen de 5 zile de la semnarea contractului. În contul deschis se vor depune cei minim 0,5 % din valoarea contractului.
Preţul este ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
Limba în care trebuie elaborată oferta este limba română.

NOTĂ:

Ofertele care nu au fost încărcate în catalogul electronic disponibil în SEAP la data depunerii ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0266-330335, interior 303 sau pe adresa de e-mail: office@orasulbalan.ro,  persoană de contact Frunză Claudia.
|
|
|
|
|
|